Vodohospodárstvo

Prvá  < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > 

KONŠTRUKCIA TLAKOVACÍCH ČERPADIEL NA TLAKOVÉ SKÚŠKY

Technika 7-8/2009

Aplikácie piestových čerpadiel sú širokospektrálne. Sú zdrojom tlaku aj pri vysokotlakových skúšobných zariadeniach tzv. tlakovacích zariadení, resp. kompletných skúšobných stolíc, ktorými sa vykonávajú tlakové skúšky nádob a iných technických zariadení, ako napr. potrubia, zásobníky, autoklávy, výmenníky tepla a pod. Piestové čerpadlá sú hlavným zdrojom tlakového média používaného na realizáciu tlakových skúšok, ktorým môže byť voda, hydraulický olej a emulzie s prísadami rôznych aditív a inhibítorov. Určujúcim prvkom tlakovacieho zariadenia je piestové čerpadlo s ručným pohonom, resp. elektrickým alebo aj benzínovým motorom.

Viac informácií

Použitie posúvačov pre ručné ovládanie a automatizáciu v modernom priemysle

Technika 7-8/2009

Tzv. nožové posúvače nachádzajú svoje uplatnenie, ako uzatváracie armatúry pre médiá obsahujúce stopové prvky, nečistoty, usadeniny, kaly, abrazívne, alebo lepivé médiá. Najčastejšie sa používajú v prevádzkach vodárenského, chemického, papierenského, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. Ich použitie je možné pri prevádzkovom pretlaku 4 - 10 bar a teplote od - 20 °C do + 200 °C.

Viac informácií

Dezinfekce vody v otopných a chladících systémech

Technika 7-8/2009

Provozovatelé systémů centrálního zásobování teplou vodou se podobně jako správci chladících okruhů u průmyslových aplikací potýkají s četnými provozními problémy. Stále se hledají způsoby, jak efektivně, ekonomicky a účinně zajistit rozvody, výměníky tepla a chladící věže proti biologickým nárůstům. Biofilm snižuje účinnost chladících věží a systémů pro rozvod teplé vody, zvyšuje náklady a vytváří i potenciální biologické ohrožení uživatelů teplé vody. Směsné oxidanty chlóru vyráběné v místě použití nabízejí vhodné a provozně účinné řešení otázek spojených s nárůsty a biofilem v rozvodech teplé užitkové vody, a otopných a chladících systémech. Jejich aplikace pomáhá zvýšit účinnost přenosu tepla a snižuje četnost provozních zásahů.

Viac informácií

Čistenie komunálnych vôd

Technika 11/2009

Jedným z vážnych problémov mies a obcí na Slovensku je čistenie komunálnych vôd. V súčasností viac ako 40 % obyvateľov Slovenska nemá zabezpečené čistenie odpadových vôd. Tento problém sa netýka len obyvateľstva, pretože odhadovaná produkcia priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd je asi na úrovni 15 až 18 miliónov ekvivalentných obyvateľov (EO). Dôsledkom je znečistenie povrchových a podpovrchových vôd. V dôsledku používania tzv. netesných žúmp a starých septikov nie je možné na niektorých miestach Slovenska využívať spodnú vodu zo studní. Voda v týchto miestach je z hygienického hľadiska nevyhovujúca, kvôli vysokému obsahu fosforečnanov, dusičnanov, biologickému a bakteriálnemu znečisteniu.

Viac informácií

Kompaktné elektrolytické úpravne teplej vody

Technika 11/2009

Teplá voda mi tečie špinavá alebo skoro netečie... Čo mám urobiť, aby sa kvalita dodávky zlepšila? Toto je častá otázka, s ktorou sa stretávajú dodávatelia tepla a teplej vody odberateľom hlavne v bytovo-komunálnej sfére. A práve tento problém je možné efektívne vyriešiť použitím kompaktnej elektrolytickej úpravne vody.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky