Tlakovacie čerpadlá pre tlakové skúšky

Vysokotlakové piestové čerpadlá tvoria základ tlakových skúšobných strojov a zariadení, tzv. tlakovacích zariadení, resp. kompletných skúšobných stolíc, ktorými sa vykonávajú tlakové skúšky technických zariadení a rôznych objektov. Piestové čerpadlá sú hlavným zdrojom tlakového média používaného na realizáciu tlakových skúšok, ktorým môže byť voda, hydraulický olej a emulzie s prísadami rôznych aditív a inhibítorov. Hlavným prvkom takéhoto tlakovacieho zariadenia je piestové čerpadlo s ručným, resp. elektrickým, ale aj motorovým pohonom.

 

Realizácia tlakových skúšok a bezpečnostné predpisy

Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. definuje povinnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Prevádzkovateľ technického zariadenia musí podľa § 8 cit. Vyhl. zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť vzniknuté nedostatky. Prehliadkou a skúškou podľa § 9 sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia. Je to skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii, úradná skúška, odborná skúška a odborná prehliadka, ktorú vykonáva odborne spôsobilá osoba s adekvátnym technickým vybavením. Mnohí odborní pracovníci OP vykonávajú prehliadky a skúšky bez adekvátneho tech-nického vybavenia a ich systém kvality je potom nulový.

Ďalším predpisom súvisiacim s kontrolou bezpečnosti technických zariadení, na ktorý je vhodné pri tejto príležitosti upozorniť, je Nariadenie vlády č. 159/2002 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

V ustanovení § 3 cit. NV je uvedené, že zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok (napr. tlakové zariadenie) bol na príslušnú prácu vhodný alebo uspôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. Zariadenie – pracovný prostriedok musí byť inštalovaný, umiestnený a musí sa používať tak, aby sa zmenšilo ohrozenie pre obsluhu a pre ďalších zamestnancov.

V prílohe č. 1 Vyhlášky č. 718/2002 Z.z., časť I. je vykonané rozdelenie technic-kých zariadení podľa miery ohrozenia. Technické zariadenia tlakové sú rozdelené do nasledovných skupín: skupina A, B, a C. Patria sem kotly parné a kvapalinové na výrobu pary, tlakové nádoby stabilné, kovové tlakové nádoby, potrubné vedenia a bezpečnostné príslušenstvo a pod. rozdelené pre rôzne pracovné tlaky, médiá a pracovné podmienky. Taktiež Technická inšpekcia, a.s. vydáva bezpečnostno-technické požiadavky (ďalej len „BTP“) ako návod, v ktorom je vyjadrený názor na zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení, s cieľom predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia a majetku osôb. Technická inšpekcia, a.s. považuje dodržiavanie ustanovení BTP za splnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci  v platnom znení. Uvedené zariadenia treba  v pravidelných intervaloch preskúšavať a kontrolovať. Práve na zabezpečenie takýchto tlakových skúšok sú vyrábané tlakovacie čerpadlá fy. URACA Nemecko.


Konštrukcia zariadení na vykonávanie tlakových skúšok
Tlakovacie agregáty na realizáciu a výkon tlakových skúšok delíme na nasledovné skupiny:

a.) ručné tlakovacie čerpadlá: jedno a dvojpiestové,

b.) motorové tlakovacie agregáty: s pohonným elektromotorom aj v Ex – vyhotovení pre prácu v explozívnom prostredí alebo pohonným benzínovým motorom pre realizáciu tlakových skúšok mimo dielňu napr.                v teréne pri tlakových skúškach plynovodov a pod., kde nie je možnosť pripojenia takýchto zariadení na elektrickú sieť.

 

Ručné tlakovacie čerpadlá

Ako bolo už vyššie uvedené vyrábajú sa   vo dvoch verziách jedno a dvojpiestové. Ručné tlakovacie čerpadlá sa vyrábajú pre tlak až do 3 000 bar, t.j. 300 MPa.

Vyrábajú sa v dvoch vyhotoveniach: stacionárne a mobilné.

Stacionárne čerpadlá sú podľa konštrukčnej veľkosti najmä tie menšie a ľahko prenosné. Mobilné tlakovacie čerpadlá masívnejšie sú potom pre väčšie pracovné a skúšobné tlaky a najmä vo verzii dvojpiestových na zabezpečenie väčších dodávaných množstiev kvapaliny navykonávanie tlakových skúšok.

Konštrukcia ručných tlakovacích čerpadiel na vyobrazená na obr. 1 a,b, c, d.

Vybavenie ručných tlakovacích čerpadiel je kompletné, t.j. pozostávajú z nasledovných komponentov:

- vlastná pumpa – zdroj tlakovej kvapaliny, jedno, resp. dvojpiestová,

- predplňovacia nádoba s nasávacím košom, resp. sítkom a hadičkou,

-  vypúšťací tlakový ventil,

-  tlaková hadica s pripojovacou armatúrou,

-  a nakoniec manometer.

 

Motorové tlakovacie čerpadlá a agregáty
Motorové tlakovacie čerpadlá a agregáty sú pre väčšie dodávané pracovné množstvá kvapaliny a vyrábajú sa pre tlak až do 300 MPa. Vyrábajú sa tiež v dvoch vyhotoveniach: stacionárne a mobilné. Stacionárne sú určené najmä na prácu v dielni, resp. na prevádzke. Mobilné zariadenia sú určené najmä na prácu v extraviláne a v rámci závodov na rôznych výrobných prevádzkach apod.

Konštrukcia motorových tlakovacích čerpadiel na vyobrazená na obr. 2 a, b, c, d. Vybavenie motorových tlakovacích čerpadiel je kompletné, t.j. pozostávajú z týchto hlavných komponentov:

-  vlastná pumpa

- zdroj tlakovej kvapaliny, najčastejšie trojpiestové čerpadlá,

- predplňovacia nádoba s nasávacím košom     a plavákovým uzatváracím/otváracím ventilom,

- vypúšťací tlakový ventil (odľahčuje systém po tlakovaní),

- regulačný ventil tlaku, pre plynulé nastavenie tlaku,

- vysokotlaková hadica s pripo-jovacou armatúrou,

- a vysokotlakový manometer, nerezový, plnený glycerínom.

Samozrejme podľa zamýšľanej aplikácie môže byť vybavenie tlakovacích čerpadiel  a agregátov rôzne, veľa závisí aj od predpokladaného druhu tlakovacieho média. To ovplyvňuje najmä výber konštrukčných materiálov čerpadla a najmä spôsob a druh utesnenia, teda druh a materiál tesnenia piestov. Podľa želania zákazníka môže byť dodaná ľubovoľná dĺžka tlakovej hadice, rôzne pripojovacie armatúry, či spojky..   

Záver
Použitie piestových čerpadiel v konštrukcii tlakovacích agregátov je vysoko efektívne. Piestové čerpadlá pracujú s vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou a tým aj dlhodobým bezporuchovým chodom. Naviac sa jednoducho ovládajú a riadia parametre čerpadiel potrebné na realizáciu a vykonanie tlakových skúšok. Tlakovacie čerpadlá ručné sa vyrábajú aj v nerezovom vyhotovení pre tlakové skúšky najmä v potravinárstve a farmácii. Motorové tlakovacie čerpadlá možno dodať aj pohonným elektromotorom v tzv. Ex – vyhotovení (obr. 2 b, c), t.j. na prácu  v explozívnom prostredí. Výrobný sortiment tlakovacích čerpadiel a agregátov firmy URACA Pumpenfabrik GmbH Nemecko umožňuje efektívne vykonávanie tlakových skúšok vo všetkých výrobných oblastiach  a to nielen v strojárskom, ale aj chemickom priemysle a pod. Naviac v súčasnosti je možné tieto tlakovacie agregáty vo verzii SMART-Line použiť aj na čistiace práce s vysokotlakovým vodným lúčom. Sú vybavené striekacou pištoľou a rôznymi druhmi trysiek, čím sa výrazne zvyšuje úžitková hodnota predmetných zariadení.

Výhradné zastúpenie firmy URACA pre SR a ČR má firma AQUACLEAN. Na tuzemskom trhu pôsobí už viac ako 25 rokov. Ponúka poradenstvo a profesionálne služby v oblasti špeciálnych technológií čistenia a rezania vodným lúčom s pracovným tlakom až 3200 bar.

Text a foto: Doc. Ing. Zdenko KRAJNÝ, PhD.

AQUACLEAN, s.r.o. Bratislava,

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 9 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky