Technika 9-10/2012

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Frivent hledá obchodní zastoupení pro Slovenskou republiku

Technika 9-10/2012

Výrobce vzduchotechnických a klimatizačních zařízení hledá obchodní zastoupení pro Slovenskou republiku
Technickou podporu zajistí zastoupení pro ĊR: Frivent CZ, s. r. o. České Budějovice

Kontakty: Frivent GmbH na www.frivent.com, Frivent CZ s.r.o. na www.frivent.cz
E-mail: andreas-friedl@frivent.com

Viac informácií

Využitie technológie vysokotlakového vodného lúča na obrábanie materiálov v hazardnom prostredí

Technika 9-10/2012

Vykonávať štandardné operácie obrábania vysokotlakovým vodným lúčom (rezať, čistiť) je možné aj vo výbušnom a explozívnom prostredí. Technológia sa preto nazýva aj ako „zlatá". Technológia vysokotlakového vodného lúča sa pre svoje unikátne výhody a špecifické prednosti (studený rez, ekológia, efektívnosť a univerzálnosť technológie) právom nazýva technológiou 3-ho milénia.

Viac informácií

Testo SuperResolution - patentovaná metóda vyhodnocovania termogramov

Technika 9-10/2012

V priemysle alebo v stavebníctve je často potrebné zosnímať termogramy veľmi malých alebo veľmi vzdialených objektov. Pritom platí: čím je väčšie rozlíšenie snímky a čím viac je nameraných hodnôt na termograme, tým detailnejšie a zreteľnejšie je znázornenie meraného objektu.

Viac informácií

Význam elektrotechniky neustále narastá

Technika 9-10/2012

Elektrotechnika má v celosvetovom meradle osobitné postavenie. Jej význam sa neustále zvyšuje a najmä v súvislosti s komunikačným a technickým rozvojom bude v budúcnosti stále narastať. Preto aj v ekonomike Slovenska má elektrotechnika významné postavenie a od jej rozvoja bude závisieť miera participácie na ekonomickom začlenení nielen do európskeho, ale aj celosvetového ekonomického priestoru. Významnú úlohu pri jej rozvoji elektrotechniky, riešení aktuálnych problémov na všetkých úrovniach,  organizovaní rozličných podujatí a aktivít, zvyšovaní odbornej úrovne pracovníkov v odbore, výmene skúseností a pod. má Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES). Viac informácii o činnosti SEZ-KES poskytol Ing. František Kinčeš, prezident SEZ-KES.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky