Minimalizace spotřeby technologické vody

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou potřebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním řádem, je likvidována jako kapalný odpad.

S vývojem evropských i světových trendů v nakládání s odpadními vodami vzrůstá legislativní, ekonomický i ekologický tlak na provozy, kde spotřeba vody představuje podstatnou část provozních nákladů. Tento stav nutí výrobní sféru nejen přehodnotit dlouholetou spotřebu vody, ale i způsob nakládání s technologickými vodami a hledat opatření, která sníží spotřebu technologické vody na minimum.

Zejména ve strojních provozech hygienické hledisko umožňuje uvažovat s recirkulací technologické vody. Podmínkou je zajistit účinné čištění použité technologické vody a snížit koncentrace polutantů, které v průběhu výrobního procesu technologickou vodu znečistí.

S úspěchem se daří zásadním způsobem snížit spotřebu technologické vody ve sklářských provozech. Výrobní lisy a brusné stroje jsou chlazeny vodou s přídavkem chladící emulze. Technologická voda je při těchto procesech kontaminována mazivy obvykle na bázi ropných a minerálních látek a jemnými částicemi obrusu skla. Vlivem teploty chladící vody po průtoku výrobním zařízením je podstatná část polutantů ve vodě v emulgované formě. Koncentrace C10-C40 ve vodě i při tzv. „ztrátovém" způsobu využití chladící vody obvykle překračuje limitní hodnoty kanalizačního řádu. V případě recirkulace chladící vody v uzavřeném okruhu bez čištění by v krátké době došlo k poškození chladicího systému a zanesení potrubních rozvodů vody. Náklady na vodné a stočné by v případě „ztrátového způsobu" hospodaření s vodou překročily reálné parametry rentability výroby.

Naše společnost již řadu let řeší projekty minimalizace spotřeby vody v různých výrobních odvětvích a čištění vysoce znečištěných průmyslových odpadních vod. Naše koncepce čištění technologické vody umožňuje dlouhodobě vodu recirkulovat v uzavřeném okruhu.

 

Základní parametry realizovaných projektů:

Sklárny Kavalier, a.s. - výroba varného skla
· průtok chladící technologické vody ............................. 100 m3/hod.,
· koncentrace C10-C40 v chladicí vodě po průtoku výrobním zařízením ... 15 - 25 mg/l,
· uzavřený okruh technologické chladící vody včetně systému chlazení.

koncepce ČOV:
· realizace mechanicko biologické ČOV s aerobním biochemickým rozkladem C10-C40 ,
· mechanický stupeň: ručně stírané česle, vírový lapák písku,
· biologický stupeň: aktivační nádrž s vloženými nosiči biomasy, dávkování biokatalyzační roztoku Alpha Microx®
· separace kalu: automatický mikrosítový bubnový filtr,
· nepřetržitý provoz,
· kontinuální čištění chladící vody,

efekty projektu:
· 100% recirkulace chladící vody,
· uzavřený okruh chladící vody,
· ekonomická návratnost 15 měsíců.

Koncentrace NEL ve znečištěné TCHV se pohybuje kolem 25 mg/l, max. koncentrace je cca 50 mg/l. Koncentrace NEL ve vyčištěné TCHV na odtoku z mikrosítového bubnového filtru dosahuje obvykle hodnot do 1 mg/l, max. 3 mg/l

· Redukce produkce kalů ve srovnání s jinými metodami čištění odpadních vod s obsahem C10 - C40

 

AGC Automotive Czech a.s.Autoskla - broušení skla na přípravných linkách výroby autoskel
· průtok chladící technologické vody ............................. 40 m3/hod.,
· koncentrace NL v chladící vodě po průtoku výrobním zařízením ... 800 - 1000 mg/l,


koncepce ČOV:
· chemické srážení a mikrofiltrace,
· nepřetržitý provoz,
· kontinuální čištění chladící vody,


efekty projektu:
· uzavřený okruh technologické chladící vody,
· 100% recirkulace chladící vody,
· zachování vlastností chladící emulze,
· ekonomická návratnost 1 rok.

 

Obr. ABESS - Čistírna technologických vod ve výrobě autoskel- časopis Technika

Dalším příklady úspěšně realizovaných projektů:

 

Tomil, s.r.o.- výroba kosmetiky a čisticích prostředků
· průtok chladící technologické vody ............................. 15 m3/den.,
· znečištění vody po průtoku výrobním zařízením ... CHSKCr: 10 000 ÷ 14 000 mg/l
NL: 600 ÷ 800 mg/l
PAL: 1000 ÷ 3000 mg/l


koncepce ČOV:
· chemické srážení,
· diskontinuální provoz,

 

efekty projektu:
· redukce znečištění a splnění limitů kanalizačního řádu,
· vyřešení legislativních i ekologických problémů.

 

KSM Castings CZ, a.s. - mechanické opracování hliníkových odlitků
· průtok chladící technologické vody ............................. 15 - 22 m3/den,
· znečištění vody po průtoku výrobním zařízením ... CHSKCr: 1000 mg/l
NL: 4000 mg/l
PAL: 15 - 45 mg/l


koncepce ČOV:
· chemické srážení a mikrofiltrace,
· diskontinuální provoz,


efekty projektu:
· recirkulace technologické vody,
· vyřešení legislativních i ekologických problémů.

Pro úspěšné řešení každého zadaného problému je nezbytné dodržet tato základní pravidla:
· získat podrobné zadávací podklady,
· seznámit se s řešeným provozem,
· realizovat modelové, případně poloprovozní zkoušky pro ověření účinnosti navrženého způsobu čištění vody,
· individuální přístup ke každému projektu,
· čistírenská zařízení a systém distribuce technologické vody navrhovat a konstruovat individuálně v závislosti na provozních i stavebně-technických podmínkách konkrétního zákazníka.

Z uvedených příkladů jednoznačně vyplývá, že realizace účinnějších způsobů nakládání s technologickou vodou přináší reálné ekonomické efekty a návratnost vynaložených prostředků je obvykle rychlejší, než je tomu u investic do výrobních zařízení. Snižování spotřeby technologické vody i úroveň jejího čištění představuje v mnoha provozech významný intenzifikační faktor, který umožňuje zásadně snížit provozní náklady, zlepšit rentabilitu a konkurence schopnost a současně omezit negativní vlivy na životní prostředí. Je paradoxem, že při současných trendech legislativy v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí v zemích EU se řada i významných výrobců strojních zařízení, které mají značné nároky na spotřebu technologické vody, problematikou čištění a dlouhodobého využití technologické vody v uzavřených systémech nezabývá. Moderní a vysoce účinné technologie, technická zařízení a produkty pro čištění průmyslových vod, které jsou dnes k dispozici, mohou přispět k lepšímu hospodaření a nakládání s vodou.

Efektivní čištění odpadních vod a následné využití vyčištěné vody se nabízí i v komunální sféře. Membránové technologie čištění odpadních vod přináší zásadní změnu v kvalitě vyčištěné vody a mohou přispět k významnému snížení spotřeby vody, při současném splnění přísných hygienických kritérií.

Dá se předpokládat, že očekávaný strmý nárůst cen vodného a stočného bude čím dál tím více dostatečnou motivací pro změnu koncepce nakládání s vodou. Voda je prognózovaná strategická surovina 21. století a je nutné změnit způsoby s jejím hospodařením. Možnosti řešení jsou k dispozici.


Ing. Jana Stejskalová
ABESS, s.r.o. 
abess@abess.cz

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 8 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky