Vsakovanie vyčistených vôd z biologických čističiek

Na slovenskom trhu je široká ponuka biologických čističiek. Biologické čističky čistia odpadovú vodu na 96 až 98%. Takáto voda je biologicky vyčistená, ale nie je úplne zbavená zápachu a voda nie je celkom bezfarebná. Užívateľ musí následne túto vodu zlikvidovať - buď ju likviduje vypúšťaním do vodného toku alebo miestnym vsakovaním na pozemku investora.

Rozhovor s firmou Ekodren, špecializovanej firmy na vsakovanie.


EKODREN v časopise Technika

Otázka: Vaša firma sa dlhé roky zaoberá vsakovaním. Aké sú Vaše praktické skúsenosti so vsakovaním vôd z biologických čističiek?

Odpoveď: Áno, vsakovaním vyčistených vôd z biologických čističiek sa zaoberáme už viac ako jednu dekádu Za tú dobu sme získali rad praktických skúseností. Na ich základe môžeme jednoznačne povedať, že vsakovanie vyčistených vôd z čističiek považujeme (z technického pohľadu) ako spoľahlivý a pohodlný spôsob likvidácie vyčistených vôd. Pre vsakovanie používame plastové vsakovacie bloky z praktických dôvodov - PP bloky majú lepšie využitie objemu (95% oproti 20% štrku), nízkej váhy, veľkej a účinnej vsakovacej plochy a nakoniec aj nízkymi nákladmi na zemné práce. K iným spôsobom vsakovania sa preto viac už nebudeme vyjadrovať (studne, drenážne rúry... sú iné - staršie spôsoby vsakovania).

Otázka: Aký schvaľovací postup musí absolvovať záujemca o vsakovanie vyčistených vôd z biologických čističiek?

Odpoveď: Stavebník musí absolvovať tak schvaľovací, ako aj projekčný proces. Projektu musí predchádzať predbežný súhlas miestneho odboru životného prostredia - kde prvoradou podmienkou schválenia je v danej lokalite neohroziť zdroje pitnej vody . Ak stavebník súhlas so vsakovaním získa, nasleduje projekčná časť. Proces sa končí schválením predloženého projektu odborom ŽP miestneho stavebného úradu. Každý vsak je dnes ponímaný ako vodná stavba a týka sa ho vodoprávka (čo je špeciálny druh kolaudácie stavby). Pre súhlas stavebného úradu so vsakovaním vôd z biologickej čističky pri RD, či bytovke.... sa dnes vyžaduje predložiť príslušný projekt vsaku, opečiatkovaný autorizovaným projektantom - vodárom s povolením na vodné stavby, projekt musí obsahovať aj pozdĺžny rez, zároveň treba k projektu doložiť odborné stanoviska hydrogeológa (ktorého súčasťou musí byť aj stanovisko k prípadnej možnosti negatívneho ovplyvnenia podzemia susedných stavieb), priložený výpočet (nadimenzovanie) vsaku a kópia oprávnenia projektanta na vodné stavby (červená pečiatka s príslušným odborom).

EKODREN v časopise Technika EKODREN v časopise Technika

Otázka: Aké máte Vy skúsenosti s inštaláciou a prevádzkou vašich vsakovacích zariadení pri biologických čističkách vo Vašej praxi?

Odpoveď: Skúsenosti sú jednoznačne pozitívne, hoci aj počas našej praxe sme narazili aj na problémy - z ktorých sme sa aj my učili - ktorým sa ale dnes každý stavebník už môže vyhnúť. Zásada samozrejme je, vsakovať len v pôde, ktorá vsakovanie umožňuje - čiže určite nie v íle. Vždy sa ale dá nájsť správny horizont, alebo lokalita, kde sa vsakovať dá - také sú naše praktické skúsenosti. Väčším problémom sa ukazuje to, že nie všetky čističky vypúšťajú po vyčistení naprosto čistú vodu. Prepadávanie kúskov toaletného papiera cez prepadovú hranu čističky, prepad rôznych plávajúcich častí ako sú celofánové obaly, žuvačky, drievka, drobné plasty, tvoria hrozbu pre vsakovacie zariadenie - žiaľ niekedy je to realita. Týmito tuhými odpadmi sa vsakovacie zariadenie môže po istom čase zaniesť a stratiť tak svoju schopnosť vsakovať , a hlavne akumulovať vodu prichádzajúcu z čističky do vsaku. Preto vždy investorom, či projektantom odporúčame, aby medzi vsakovacie zariadenie a biologickú čističku vložili ešte vždy aj usadzovací filter - ktorý tieto nečistoty zadrží a neprepustí do vsakovacieho zariadenia. Pokiaľ je čistička takto dovybavená a užívateľ filter tak kontroluje, ako aj pravidelne vyprázdňuje, môžeme vsakovanie stavebníkom len odporučiť - v praxi nie sú problémy.

Otázka: Ako sa absencia osadenia usadzovacieho filtra prejavovala v praxi?

Odpoveď: Nainštalované vsakovacie zariadenie zo začiatku prvé roky funguje bez problému, ale postupne sa začne nebadane prejavovať strata funkcie. Po pár rokoch - cca po 4 , či 5 sa na nás užívatelia obrátia, že im zariadenie nefunguje , že voda sa im cez odvzdušňovací nástavec prelieva na povrch a pýtajú sa, čo majú robiť. V takomto prípade im môžeme poradiť len jediné - kedže sa vždy odhalí, že šetrili na predsadenom filtri, vsakovacie zariadenie musia vykopať, nečistoty zo vsakovacích blokov musia odstrániť a následne vsak znovu do zeme osadiť. Tých prípadov sme ale nemali veľa, Zanesené bloky sme si ale dôkladne preštudovali - bez predfiltra boli často tak plné. že bolo až s podivom, že napriek tomu vsaky stále fungovali a vsakovali - problém bola len chýbajúca akumulácia - potrebná na vyrovnávanie dennej nerovnomernosti vypúšťania splaškov.

Otázka: To ste užívateľov pred tým nevarovali?

Odpoveď: Ale práveže áno, varovali. Treba povedať, že tak z dôvodu chýbajúcich financií v závere stavby, či spoľahnutím sa na deklarácie výrobcom na čistotu vypúšťaných vôd sa na výdavku „filter" šetrilo- ako podľa nich zbytočnej položke . Žiaľ kvalita vyčistených vôd z čističiek nemusí byť vždy taká, ako očakávame - na vlastné oči som videl, ako u niektorých osadených čističiek cez prepadovú hranu prepadávali kúsky toaletného papiera a iné tuhé plávajúce nečistoty. V praxi sa tiež môže stať a v našej praxi aj stalo, že čistička 2 mesiace nešla a užívateľ nevediac o tom, kľudne splachoval toalety. Vsak to dajakú dobu vydrží , ale nie navždy. Práve aj pre takéto prípady porúch čističiek je vždy potrebné, aby sa radšej skôr zapchal ľahko prístupný filter, ako sa zanieslo v zemi umiestnené vsakovacie zariadenie - to sa bez odkrývacích zemných prác vyčistiť nedá....

Otázka: Prezraďte čitateľom ktoré čističky takto prepúšťajú mechanické nečistoty?

Odpoveď: K značkám sa samozrejme nebudem vyjadriť. Ale môžem prezradiť, že vody kvalitnejšie čistia dvojdielne čističky s predzásobníkom - ktoré spracovávajú znečistenú vodu kontinuálne rovnomerne 24 hodín. Lacnejšie a teda jednoduchšie čističky - teda tie s s jedným zásobníkom, nemajú tak vyrovnanú kvalitu vypúšťaných vôd - tu po vypustení 200 litrovej vane musí 200 litrov obsahu čističky prepadnúť do vsaku - čiže tento objem opustí čističku bez 100% predčistenia. U takýchto menej investične náročných čističiek samozrejme nemožno čakať, že vsak potom bude bez predfiltra stále bezchybne fungovať. Zvlášť pre lacné čističky sedimentačné filtre pred vsakom sú podľa našich skúseností naprostou nutnosťou. Tak sa to prejavilo v našej praxi - zaniesli sa vsaky za lacnejšmi čističkami, bez osadeného predfiltra.

Otázka: Aké veľké sa osadzujú vsaky za biologickými čističkami?

Odpoveď: Prax ukázala, že pre 1 osobu bývajúcu v rodinnom dome postačuje 1 vsakovací blok (napríklad 1 ks Drenblok DB 60), čiže pre 4 osoby postačujú 4 ks týchto blokov - najlepšie je ich osadzovať do 1 radu za sebou nakoľko tu pôsobí aj bočný vsak. Pre projekciu používame toto veľmi jednoduché dimenzovanie. Pre väčšie bytové domy používame výpočtový program, kde zohľadňujeme aj koeficient vsakovania podložia. Pokiaľ projektant chce zohľadniť aj možnú poruchu čističky, či šetrenie investora na kúpu predsadeného filtra - nakoľko v praxi sa tieto veci dejú, môže počet blokov zvýšiť navýšením o koeficient bezpečnosti.

Otázka: Aké sú nároky na osadenie vsakovacieho zariadenia a jeho montáž?

Odpoveď: Celé zariadenie pre RD nie je veľké a podobne ako nízka cena (finančne je pri stavbe RD vsak za čističkou v podstate zanedbateľná investícia) sú aj náklady na montáž veľmi nízke. Dodávame už aj predpripravené moduly - bloky sú pevne pospájané a už aj obalené geotextíliou. Takéto moduly sa dobre prevážajú a jednoducho sa osadia do predpripraveného výkopu. K biologickým čističkám sme najprv dodávali plastové nepriechodné vsakovacie bloky typu Elwablok. Dnes používame vylepšené 3D inšpekcie schopné a tlakovou vodou čistiteľné bloky typu Drenblok. Akumulačný objem 4 blokov predstavuje objem pre jednorazové uskladnenie cca 850 litrov vyčistenej vody, so vsakovacou plochou takmer 1,5 m2. Navyše že sa jedná o veľmi ľahký stavebný výrobok - materiál je PP - hmotnosť modulu pre 4 člennú rodinu pre RD predstavuje ledva 40 kg. Montáž predobaleného vsaku je preto mimoriadne jednoduchá. Vsakovacie bloky majú 2 funkcie - cez vsakovaciu špáru ihneď po privedení vyčistenej vody vodu vsakujú. Nevsiaknutá - prebytočná voda sa akumuluje v akumulačnom priestore blokov - čo je potrebné zvlášť ráno, či večer, kedy sa obyvatelia rodinného domu sprchujú a využívajú toalety. Takto uskladnenú prebytočnú vody bloky následne po pár hodinách celú vsiaknu. Keďže bloky sú vyrobené z polypropylénu, sú v podstate okrem zanesenia nezničiteľné. Proti vniknutiu okolitej zeminy sa obaľujú netkanou geotextíliou. Geotextília má ešte jednu užitočnú funkciu - na povrchu tejto geotextílie dochádza k poslednému dočisťovaniu vody a filtrácií.

Otázka: Okrem filtra, aké ešte vybavenie je potrebné dodať k vsakovacemu zariadeniu?

Odpoveď: Dodáva sa ešte potrebný odvzdušňovací nástavec s krytom proti vniknutiu hlodavcov - cez nástavec odchádza vzduch zo vsaku, ktorý by ináč mohol pretlakom brániť natekaniu pritekajúcej vyčistenej vody. Nástavec pritom môže spĺňať aj ďalšie dve užitočné funkcie - môže slúžiť prevádzkovateľovi pre očnú kontrolu stavu vnútra vsakovacích blokov a tiež privádza do vnútra blokov kyslík potrebný pre mikroorganizmy ,usadená na obaľujúcej geotextílií - ktde ešte aeróbnym rozkladom sa zabezpečujú rozklad/dočistenieod poslednýcb organických zvyškov vo vode, prebiehajúc na geotextílií, ktorá zvonku obaľuje vsakovacie bloky.

Ďakujeme, rozhovor poskytol pán Ing. Milan Poliak

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Ivan Hrozný Ing. (12.01.2016)

Clanok je velmi zaujimavy, najzaujimavejsia je titulna fotografia, kde je 4m vykop bez pazenia.... Profesionalita, kde sa clovek pozrie.

Ivan Hrozný Ing. (12.01.2016)

Clanok je velmi zaujimavy, najzaujimavejsia je titulna fotografia, kde je 4m vykop bez pazenia.... Profesionalita, kde sa clovek pozrie.

Ing. Luboš Riman (30.06.2014)

Článok je veľmi zaujímavý a presne vystihuje, ako vyriešiť vsakovanie dažďovej vody za ČOV.

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky