Technologická linka pásového sušení kalů

Kompletní a správně fungující linka pásového sušení čistírenských kalů zahrnuje vhodně navržené komponenty.Požaduje se jejich spolehlivost, neboť vlastnosti jednotlivých komponentů mohou ovlivňovat provozvšech zařízení, které by samy bez externího přičinění fungovaly bezproblémově. Firma HUBER do linky vřazujekomponenty, jejichž spolehlivost je dlouhodobě prověřována v provozu na mnoha sušárnách v Evropě, ale i jinde ve světě.


TECHNOLOGICKÁ LINKA PÁSOVÉHO SUŠENÍ KALŮ

Projekt technologické linky na sušení kalů vychází ze základních informací, které jsou získány z dotazníků a vyhodnoceny. Tak může vzniknout první orientační cenově-technické nabídka z níž vyplynou navrhované parametry jako např.:

Množství kalu: 4000 t/r

Roční provozní doba: 7.500 h/a

Kapacita (kal): 973 kg/h

Sušina vstup: 27.,5 %

Sušina výstup: 90 %

Odparová kapacita: 675 kg/h

Zdroj tepelné energie: horká voda 145°C (dodávána zákazníkem)Nakládání s odvodněným kalem

Hlavními komponenty pro nakládání s kalem jsou silo, nebo bunkr s pohyblivým dnem na dočasné uskladnění a dávkování odvodněného kalu. V případě užití podzemního, či nadzemního bunkru (nádoby), jsou dopravní šneky nahrazeny systémem pohyblivého dna, který shrnuje odvodněný kal do podélné příruby čerpadla odvodněného kalu, jímž je kal tlačen přes pružnou gumovou hadici přímo k peletizační jednotce samotné sušárny, pracující se sušinou 18 až 35 %. Pomocí peletizátoru je na pás pokládána homogenní propustná vrstva kalu (tl. 5 - 10 cm) tvořená kalovými nudlemi.


Pásová sušárna

Vlastní pásová sušárna se skládá z jednotlivých segmentů o délce 2 m a šířce 2.5 m, které jsou řazeny za sebe. Standardně je pomocí bloků tvořena sušárna velikostí BT4 až BT20, tzn. 2 až 10 bloků, jež dávají dohromady 20 až 100 m2 sušící plochy. Samotným tělesem sušárny prostupují 3 hlavní média, jimiž jsou samotný kal, cirkulující vzduch a horká voda pro jeho ohřev pomocí interních výměníků.


Průchod kalu sušárnou:

Sušárna se skládá ze 2 pásů umístěných nad sebou. Vrchní pás posunuje kal od peletizátoru skrz sušící zónu, kde kal přepadne na nižší pás. Tím dojde k rozpadu kalových nudlí a zrn, čímž jsou sušícímu vzduchu vystaveny další nové kontaktní plochy. Výška lože kalu je měřena pomocí sond. Pohon obou pásů je ovládán na základě vyhodnocování určitých veličin (např. vlhkost kalu) pomocí frekvenčních měničů. Směr chodu pásů je protichůdný, takže je pod plněním sušárny peletizátorem umístěno samotné odběrné místo vysušeného kalu o sušině 70 - 90  %.

Průchod vzduchu  sušárnou:

Sušárna je vybavena ventilátory procesního vzduchu, jež jsou umístěny nad každým blokem a vzduch nuceně táhnou z bloku do bloku, počínaje prvním blokem u vstupu a konče posledním, kde přepadá kal z pásu na pás. Sušící vzduch je výměníkem pod spodním pásem v každém bloku (alt. i mezi pásy) ohřátý, poté protažen přes pásy s kalem, čímž je zvlhčen (na konci sušárny nasycen) a ochlazen.


Zdroje tepelné energie

Samotná sušárna je zkonstruována pro přívod tepelné energie pomocí teplonosného média vody. Tepelné výměníky v blocích sušárny nejsou navrhovány pro jiné médium. Pokud jsou v blízkosti dostupné i zdroje tepelné energie s jiným teplonosným médiem, je pro jejich využití nutné převést tuto energii pomocí tepelných výměníků, případně i tepelných čerpadel do vody proudící do bloků sušárny. Rozsah použitelných teplot média přivádějícího teplo je 70 - 145 °C. Obvyklými zdroji tepla na čistírnách pro sušány HUBER jsou odpadní teplo z kogeneračních jednotek, přímé spalování bioplynu, spalování kalu přímo na ČOV, spalování v přilehlé spalovně, či elektrárně, zplyňování/pyrolýza/konverze, plynová kotelna, tepelná čerpadla apod. Teplo ze spaloven, či elektráren samozřejmně nemusí být generováno pouze spalováním kalu. Koncept je vytvořen právě tak, aby se daly tyto zmíněné zdroje kombinovat i s jinými odpadními zdroji (například odběr tepla z odtoku z ČOV do recipientu pomocí tep. čerpadla).


Kondenzace

Po průchodu sušárnou může být vlhkostí plně nasycený vzduch upraven v kondenzační jednotce, kde zkondenzují výpary, nebo může být vypuštěn přímo jako odpadní vzduch do praček a biofiltrů. Kondenzační jednotka vyžaduje přívod chladící vody. V případě přímého vypuštění vzduchu bez kondenzační jednotky je prakticky totožné množství nasáno do sušárny jako vstupní vzduch z okolí. V případě využítí kondenzační jednotky, z ní odchází suchý vzduch, který po smíchání s cca 10 % vstupního vzduchu z okolí tvoří optimální směs pro sušení. Při použití kondenzace je tedy dosahováno recyklace 90 % sušícího vzduchu. V tomto případě malé množství vypouštěného vzduchu slouží především k udržení podtlakového režimu proudění v sušárně. Výhodou aplikace kondenzační jednotky je skutečnost, že při malém objemu vypouštěného vzduchu postačují malé pračky vzduchu a malý biofiltr. Obě varianty však zahrnují rekuperaci tepelné energie pro snížení provozních nákladů  a efektivity sušícího systému.
Čištění odpadního vzduchu

Odpadní vzduch obvykle obsahuje amonné látky, jež je třeba odstranit. V některých případech je nutné odstranit i sirovodík. Systém čištění odpadního vzduchu tedy obvykle zahrnuje 1 až 2 pračky a následný biofiltr. První pračka je nevyhnutelná a uvnitř v ní probíhá odstraňování amoniaku skrápěním, pomocí něhož dochází k jeho navázání na skrápěcí kapalinu. V případě nutnosti je instalována i 2. - alkalicko/oxidační pračka pro zmiňované odstranění sirovodíku. Před vypuštěním odpadního vzduchu do ovzduší dochází k jeho poslední úpravě pomocí převedení přes biofiltr s kůrovou náplní, který může být rovněž zkrápěn. Tato komplexní úprava použitého vzduchu zajišťuje dokonalou jistotu, že nebude do okolí sušárny šířen zápach.


Nakládání s vysušeným kalem

Vysušený kal se vyznačuje snadnou manipulovatelností. Jedná se o sypký materiál, jehož dopravu do uskladňovacího zařízení, jímž může být silo (až 125 m3), kontejnery, nebo i např. přímé plnění do nákladních automobilů, lze zprostředkovat například pomocí šnekových, řetězových, korečkových, pásových dopravníků, nebo podobných technologií.
Nabízí se více možností, jak výsledný vysušený produkt využít - ať už spalováním, spoluspalováním, nebo zplyňováním a podobnými metodami, při kterých dojde po vysušení k úsporám za dopravu.

Autor: Boris Doskočil, Ing. Jan Ševčík


HUBER CS spol. s.r.o. 

Cihlářská 19, 602 00 Brno

Tel.: +420 532 191 545

Mobil: +420 602 711 961

E-mail: info@hubercs.cz


HUBER SK

Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +420 602 711 961

E-mail: info@hubersk.sk

www.hubercs.cz


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 3 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky