Kvalita vôd v bazénoch a kúpaliskách

Trendom dnešnej doby je čoraz viac bodovanie aquaparkov a relaxačných wellness centier. Kúpaliská delíme na prírodné a umelé. Prírodné kúpalisko je prírodná vodná plocha prispôsobená na kúpanie, zatiaľ čo umelé kúpalisko je stavba, ktorá je vybavená na kúpanie. Môžu byť termálne a netermálne umelé kúpaliská.

 

Nech už je kúpalisko prírodné alebo umelé, je samozrejmé, že pre zachovanie hygienických požiadaviek a teda udržanie ľudského zdravia je potrebné vodu v kúpaliskách monitorovať. Prírodné aj umelé kúpaliská podliehajú najmä počas sezóny prísnej kontrole kvality vody. Pri tejto kontrole sú sledované mnohé fyzikálno-chemické parametre a úroveň mikroorganizmov v presne stanovených medzných hodnotách. Ich prekročenie je nielen trestané pokutou, ale hlavne ohrozuje ľudské zdravie.

Obr.1: Typy kúpalísk

 

Ak je kontrola vody zanedbávaná, môže sa relaxácia vo wellness centre alebo dovolenka stať viac nešťastím ako úžitkom, pretože voda v takýchto zariadeniach môže byť zdrojom rôznych chorôb a infekcií, alebo je veľmi agresívne chemicky upravovaná pre ľudský organizmus.

Voda sa stáva znečistenou hlavne používaním. To teda znamená, že voda je kontaminovaná predmetmi v bazéne a osobami (ľudská pokožka je nositeľom baktérií a vírusov). Jej znečistenie vo vysokej miere závisí od technického vybavenia bazénu a úpravy vody.
Na chemickú kontamináciu a rast mikroorganizmov vplývajú aj rôzne fyzikálno - chemické faktory (teplota vody, pH vody, recirkulácia, obsah chlóru, ORP atď.) , ktoré sa pravidelnou kontrolou kvality vody udržiavajú v norme. Denne trikrát je predpísané merať teplotu vody v bazéne a úroveň aktívneho chlóru. Každý deň treba sledovať priehľadnosť vody a tvrdosť. V bazénoch bez recyklácie vody sa raz za 14 dní (s recirkuláciou vody sa raz mesačne) kontroluje farba, zákal a zápach vody, prítomnosť koliformných baktérií (neškodné saprofytické baktérie, osídľujúce črevný trakt a žijú bežne aj v pôde), streptokokov, patogénnych mikroorganizmov, chloridy, chemická spotreba kyslíka manganistanom, producentov, konzumentov a vzrast amónnych iónov.  Termotolerantné améby, kolifágy a sedimenty sa kontrolujú raz za dva mesiace.  Prítomnosť medi a striebra sa kontroluje pred začiatkom kúpacej sezóny a dvakrát počas sezóny.

 

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Medzná hodnota

Frekvencia vyšetrenia

Poznámky

Escherichia coli

EC

KTJ/100 ml

10

Pred začiatkom kúpacej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody a raz mesačne pre bazén s recirkuláciou

Staphylococcus aureus

SA

KTJ/100 ml

<1

Črevné enterokoky

EK

KTJ/100 ml

10

Pseudomonas aeruginosa

PA

KTJ/100 ml

<1

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36±1°C

KTJ/100 ml

100

Legionella species

Lg

KTJ/100 ml

10

Jedenkrát počas kúpacej sezóny, v bazéne s celoročnou prevádzkou dvakrát do roka

1

Producenty

PD

Jedince/ml

200

Pred začiatkom kúpacej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody a raz mesačne pre bazén s recirkuláciou

Konzumenty

KZ

Jedince/ml

50

Priehľadnosť

PR

m

dno

Jedenkrát za deň

2

Reakcia vody

pH

6,5-7,8

Trikrát za deň

3

Teplota vody

T

°C

Podľa typu bazénu v §8 vyhlášky

Trikrát za deň

4

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

CHSKMn

mg/l

3

Pred začiatkom kúpacej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody a raz mesačne pre bazén s recirkuláciou

Voľný chlór

Cl2

mg/l

0,6

Trikrát za deň a vždy po napustení nového objemu vody

5,6,7

Viazaný chlór

Cl2

mg/l

0,3

7

ozón

O3

mg/l

0,05

Pred začiatkom kúpacej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody a raz mesačne pre bazén s recirkuláciou

7

Meď

Cu

mg/l

2,0

Pred začiatkom kúpacej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody a raz mesačne pre bazén s recirkuláciou

7

Redox potenciál (ORP)

Eh

mV

V rozsahu pH 6,5-7,3 > 700

Trikrát za deň

8

V rozsahu pH 7,3-7,8 > 720

Celkový organický uhlík

TOC

mg/l

2,5 mg/l nad hodnotu napúšťanej vody

Jedenkrát za mesiac

9

Tab.1: Medzné hodnoty a frekvencia vyšetrovania vody podľa 308/2012 Z. z. VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. októbra 2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (Účinný od: 15. 10. 2012)

 

Poznámky k tabuľke č. 1:
1. Ukazovateľ Legionella species (Lg) sa vyšetruje v bazénoch s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosóly.
2. Medzná hodnota ukazovateľa Priehľadnosť (PR) sa vzťahuje na neplavecké bazény a na bazény, ktorých voda nepodlieha obohateniu o určité minerálne látky a ich koncentrácia neohrozuje zdravie.
3. Optimálne rozmedzie pre ukazovateľ Reakcia vody (pH) z hľadiska efektívnej úpravy vody je 6,5 až 7,8; v odôvodnených prípadoch je prípustná hodnota Reakcie vody (pH) do 9,5.
4. Medzná hodnota ukazovateľa Teplota vody (T) podľa § 8 sa nevzťahuje na vodu v ochladzovacom bazéne sauny.
5. Pri teplote vody v bazéne nad 28 °C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.
6. V bazéne pre dojčatá a batoľatá a v bazéne pre deti je bez ohľadu na teplotu vody prípustná hodnota voľného chlóru najviac 0,3 mg/l.
7. Ukazovatele voľný chlór, viazaný chlór, ozón a meď sa vyšetrujú v prípade použitia príslušného dezinfekčného prostriedku. V prípade použitia iných dezinfekčných prostriedkov je potrebné vyšetrovať príslušné vedľajšie produkty dezinfekcie.
8. Ukazovateľ Redox-potenciál (Eh) je odporúčaný ukazovateľ na prevádzkovú kontrolu vody v umelom kúpalisku. Merané referenčnou elektródou Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl pri teplote 25 °C. V prípade iných podmienok je potrebné výsledok prepočítať.
9. Ukazovateľ Celkový organický uhlík (TOC) je odporúčaný ukazovateľ na kontrolu vody v umelom kúpalisku.

Voda zo zdroja, ktorá sa používa na napúšťanie bazénu, nesmie mať hodnotu ukazovateľa TOC vyššiu ako 5 mg/l, optimálne do 1 mg/l.

 

Ukazovateľ

Zdroje znečistenia

Zdravotné riziko pri požití

Escherichia coli

Odpadové vody, fekálie človeka a  teplokrvných živočíchov.

Najlepší indikátor fekálneho znečistenia.

Enterokoky

Odpadové vody, fekálie človeka a teplokrvných živočíchov.

Sú viac odolné voči vplyvu prostredia než Escherichia coli.

Meď

Korózia medeného potrubia, vzácne z geologického podložia

Akútny účinok: zvracanie, nevoľnosť, iné gastroint. príznaky. Chronický účinok: poškodenie obličiek a pečene.

Celkový organický uhlík

Zdrojom sú prírodné látky, najmä humínové kyseliny.

Priamy zdravotný dopad nie je možné určiť, nepriamo má vplyv na účinnosť dezinfekcie, farby vody, pomnoženie baktérií v distribučnej sieti.

Ozón

Používa sa pri úprave vody - oxidácii (organické látky, Mn alebo Fe) a dezinfekcii.

Vytvára rôzne toxické produkty. Ak nie je po ozonizácii zaradený stupeň filtrácie a v distribučnej sieti je asimilovaný C, môže to viesť k zvýšeniu počtu baktérií v sieti.
Toxický účinok na pľúca.

Zápach

Rôzne organické a anorganické látky, produkty metabolizmu baktérií, siníc a rias, chlór

Voda je neprijateľná pre spotrebiteľa.

pH

Hodnota býva znížená v mäkkej a málo mineralizovanej vode, vo vodách s vyšším obsahom CO2 (pri nesprávnom dávkovaní chemikálií pri úprave pH). Hodnota môže byť zvýšená  nesprávnym dávkovaním chemikálií na úpravu pH.

pH nemá priamy vplyv na zdravie. Je dôležitým prevádzkovým parametrom, ovplyvňuje účinnosť úpravy, má vplyv na koróziu potrubia, má indikačnú funkciu - ukazovateľ náhlych zmien v kvalite vody. 

Výkyvy pH vplývajú negatívne na pokožku.

Zákal

Nerozpustené látky - pôvod v nedokonale upravenej surovej vode (íl, prach, planktón, mikroskopické organizmy a pod.) alebo v potrubí (korózia, zvírený sediment).

Znížená prijateľnosť pre spotrebiteľa. Znížená účinnosť dezinfekcie, podpora rastu mikroorganizmov. Indikátorový ukazovateľ náhlych zmien v kvalite vody.

Tab.2:  Prehľad vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody a ich hygienický význam

 

Pokiaľ sa analýzy pravidelne nevykonávajú a vody v bazénoch a kúpaliskách sú využívané aj naďalej, stávajú sa zdrojom mikroorganizmov a majú neprípustné medzné hodnoty fyzikálno - chemických ukazovateľov.  V takýchto vodách sa neodporúča kúpať, pretože môžu spôsobiť  zdravotné problémy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva robí každoročne v pravidelných intervaloch kontroly kvality vôd v prírodných aj umelých kúpaliskách a bazénoch. Pokiaľ nie sú dodržané medzné hodnoty je možné udeliť kúpalisku pokutu, nariadiť nápravu, vypustiť a vyčistiť bazén  alebo ho dokonca zavrieť.

 

SPRÁVA O SLEDOVANÍ HYGIENICKEJ SITUÁCIE NA UMELÝCH KÚPALISKÁCH POČAS KÚPACEJ SEZÓNY 2013 ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

„Do hodnotenia bolo v roku 2013 zahrnutých 162 zariadení (518 bazénov) z celkového počtu 190 (cca 550 bazénov). Na  umelých kúpaliskách bolo počas kúpacej sezóny odobratých 2 921 vzoriek a vyšetrených 34 611 fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie. MH (Medzné hodnoty) boli prekročené v 890 vzorkách (30,47 %) a v 1 255 ukazovateľoch (3,63 %). Prevažnú väčšinu nevyhovujúcich ukazovateľov (67 %), predstavovalo prekročenie fyzikálno - chemických ukazovateľov, najmä voľného a viazaného chlóru, reakcie vody a chemickej spotreby kyslíka manganistanom („CHSKMn"), menej celkového organického uhlíka.

Kvalita vody v mikrobiologických ukazovateľoch bola vo väčšine kúpalísk vyhovujúca. Väčšinou išlo o jednorazové potvrdenie prítomnosti Pseudomonas aeruginosa, menej Staphylococcus aureus a prekročenie MH črevných enterokokov a Escherichia coli. Z mikrobiologických a biologických ukazovateľov bol najčastejšie prekračovaný ukazovateľ kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ±1 °C. Prípady nevyhovujúcej kvality vody sa riešili ihneď nariadením opatrení, ktoré sa týkali zmien v úprave vody - zvýšením recirkulácie a dezinfekcie, výmenou časti vody v bazénoch resp. úplným vypustením a vyčistením bazénov. Opakované kontrolné odbery vzoriek vody boli zamerané na mikrobiologickú kvalitu bazénovej vody a obyčajne nepotvrdili znečistenie."

Aj podľa tejto správy je zrejmé, že prevádzky nekladú dostatočný dôraz na testovanie kvality vody vo verejných, a iste ani v súkromných bazénoch. Kontrola minimálne fyzikálno-chemických parametrov si vyžaduje minimum času a financií a vie zabezpečiť dobrú kvalitu vody a indikovať prípadne zlé podmienky a prebiehajúce nežiadúce procesy skôr, ako sa naplno prejavia ich dôsledky a spôsobia ďalšie škody. Kontrola vôd je významným krokom pre udržanie ľudského zdravia a taktiež aj pomáha predchádza plytvaniu dezinfekciou, chemikáliami a v konečnom dôsledku tak šetrí životné prostredie.

 

 

Text: Mgr. Veronika Špániková

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 3 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky