Prírodné filtračné médium

ZeoCem Eco je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jej osobitnej kryštálovej štruktúry. Vďaka nej sa môže použiť ako prírodné filtračné médium v bazénoch a kúpacích jazierkach, ale aj pre mnohé iné účely. Jedno z najkvalitnejších ložísk zeolitu sa nachádza na Slovensku v lokalite N. Hrabovec. Vyrába  sa z neho ZeoCem Eco, ktorý sa využitie pre čistenie vôd.

ZeoCem Eco je prírodná hornina, ktorej podstatnou súčasťou je kryštalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zemín (Ca2+, K+, Na+ , Mg) nazývaný klinoptilolit. Štruktúra klinoptilolitu je založená na trojrozmernej kostre zloženej z tetraedrov (SiO4)4-, navzájom pospájaných cez atómy kyslíka, pričom časť atómov kremíka je nahradená atómmi hliníka (AlO4)5-. Toto štrukturálne usporiadanie umožňuje široké praktické využitie zeolitu ako iónomeniča, adsorbentu a prostriedku pre reverzibilnú hydratáciu a dehydratáciu. Celkový objem dutých priestorov je 24 - 32 %. V kanálikoch sa môžu zachytávať látky tuhého, kvapalného a plynného skupenstva. Hornina  sa využíva pri čistení odpadových, technologických, komunálnych, dažďových, pitných vôd a vody v bazénoch, jazierkach a akváriách.

 

Pri čistení odpadových vôd

 • pôsobí ako mechanický filter nečistôt, sorbent pachov, katiónov ťažkých kovov, škodlivých biocidov a AOX (halogénové organické zlúčeniny),
 • svojou aktivitou zabraňuje expandovaniu pri tvorbe kalu, znižuje kalový index, zlepšuje vyhnívanie pri lepšej kvalite bioplynu a zvyšuje obsah sušiny kalu,
 • zlepšuje hodnoty CHSK, BSK5 a NH4-N v odtokovej vode,
 • zabezpečuje zníženie nákladov značnou úsporou chemických prostriedkov,
 • výborne stabilizuje procesy a bezpečnosť prevádzky aj pri silne kolísajúcom znečistení a toxických náporoch,
 • upravuje hodnoty pH,
 • zahusťuje kaly z čistiarne priemyselných vôd.

 

Prírodný filtračný materiál v jazierku

ZeoCem Eco napomáha udržiavať kvalitu vody v jazierku, vďaka svojej pórovitosti a adsorbčnej povrchovej schopnosti. Je výborný iónomenič - odovzdáva vode svoje ióny Mg, Ca, K a na druhej strane príjíma ióny NH4. ZeoCem Eco sa používa tiež na osadenie filtračných rastlín, tzn. že adsorbuje z vody dusičnany a ďalšie škodlivé látky. Po 2 rokoch sa odporúča výmena média, aj keď stále ostáva „útočiskom" pre nitrifikačné baktérie, ktoré zabezpečujú biologickú filtráciu v jazierku. Najvhodnejšie je na jar médium vymeniť za nové, pri aktivovaní biologickej filtrácie. O čistotu v jazierku sa starajú: vrstvy zeolitu - ZeoCem Eco, rastliny, ryby, filtračný systém - čerpadlo a skimmer resp. sieťka. V prípade kúpacích jazierok (biobazénov), ak si zvolíte filtráciu založenú len na využití vlastností vodných rastlín, potrebujete vymedziť na tento typ čistenia 70 % vodnej plochy a len 30 % ostane na plávanie. Ak budete kombinovať filtračné médium ZeoCem Eco spolu s vodnými rastlinami, tak až 70 % môžete využiť na kúpanie a 30 % na filtráciu.

V jazierkach

 • absorbuje amoniak, dusík a fosfor z jazierka,
 • redukuje riasy v jazierku, usídľuje nitrifikačné baktérie,
 • neutralizuje kyslú vodu v jazierkach,
 • pohlcuje amoniakálny dusík, ťažké kovy, niektoré organické látky,
 • pohlcuje zápach z vody,
 • je dekoratívny.

ZeoCem Eco je aj prírodné filtračné médium na čistenie vody v bazénoch (plaveckých, rodinných, detských, rehabilitačných).

 

V bazénoch

 • plní funkciu trojakej filtrácie (makrofiltrácia, mikrofiltrácia, iónová výmena),
 • eliminuje zápach a podráždenie očí tým, že odstraňuje z vody amoniak a iné znečistenia, ktoré sú príčinou vzniku chlóramínu,
 • adsorbuje znečisťujúce látky na extrémne veľkej povrchovej ploche minerálu, 100 kg zeolitu má vonkajšiu plochu cez 3 milióny m2 a vnútornú plochu 60 miliónov m2,
 • zvyšuje účinnosť sanitačných látok,
 • je netoxický, nealergický,
 • pohlcuje tiež dusičnany, dusitany, adsorbuje fosfáty, 100 kg zeolitu môže naviazať až 1,44 kg iónov NH4+,
 • je možné ho regenerovať


Zeolity sú vhodné aj pri úprave pitnej vody ako filtračná náplň. Znižuje náklady značnou úsporou chemických prostriedkov, znižuje obsah železa, mangánu, antimónu. Pôsobením zeolitu za tiež účinne odstraňujú amónne ióny z pitných vôd, kde zeolity sa využívajú jednak pri chemickej filtrácii, alebo ako substrát pri biologickom čistení. Zeolity (ZeoCem Eco) vďaka svojim výnimočným vlastnostiam poskytujú široké možnosti využitia pri ochrane zložiek životného prostredia v oblasti vody, pôdy, vzduchu a tak prispievajú k bezpečnému životnému prostrediu.

Text::Ing. Andrea Cseteová

Foto: Zeocem

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky