Technika 7-8/2009

 1 2 3 4 5 6 > 

Ako hospodáriť s dažďovou vodou

Technika 7-8/2009

Jedným z aktuálnych problémov dneška v hospodárení s dažďovou vodou je odvodnenie spevnených plôch. Súčasné tempo zväčšovania spevnených povrchov na úkor zelených plôch má nepriamy, no negatívny vplyv na dimenzovanie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, čo zvyšuje ekonomické nároky týchto stavieb. Existujúce združené alebo delené stokové siete sú pri tom natoľko saturované, že vodárenské spoločnosti si už nemôžu dovoliť ich ďalšie zaťaženie.

Viac informácií

Stropné chladenie – viac ako klimatizácia

Technika 7-8/2009

V dôsledku globálneho otepľovania sa letné dni stávajú čoraz horúcejšími a vysoké teploty sa dostávajú aj do našich domovov. Dusnému teplu sa dá jednoducho zabrániť vďaka klimatizácii. Štandardná klimatizácia funguje podobne ako chladnička. Odoberá teplo z vnútorného priestoru a šíri ho do okolia. Do miestnosti je privádzaný chladnejší vzduch, ktorý je vyfukovaný z klimatizácie. Tento spôsob má však veľa nevýhod, hlavne nerovnomerné vyfukovanie studeného vzduchu, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie, či veľká spotreba energie. Z uvedeného dôvodu sa hľadajú optimálnejšie a účinnejšie riešenia. Jednou z nových technológií je stropné chladenie. V súčasnosti ešte nie je veľmi rozšírené, no jeho výhody predpovedajú, že sa bude presadzovať čoraz viac.

Viac informácií

Ako sa zo striech stávajú elektrárne

Technika 7-8/2009

Za menej než hodinu vyšle Slnko na Zem toľko energie, koľko ľudstvo spotrebuje za jeden rok. Na pozadí klimatických zmien vzniká vo zvýšenej miere potreba využitia tohto obnoviteľného zdroja energie - napríklad prostredníctvom fotovoltaiky. Okrem argumentu ochrany životného prostredia je solárne zariadenie navyše ekonomicky zaujímavé a práve v neistých časoch sa stáva alternatívnou peňažnou investíciou.

Viac informácií

Fyzikálna úprava vody v priemyselných prevádzkach a v domácnostiach

Technika 7-8/2009

Opatrenia na zníženie tvorby zárodkov CaCO3

Z hľadiska environmentálneho prístupu je preferovaná najmä fyzikálna metóda úpravy vody. Je to podmienené oveľa menšími prevádzkovými nákladmi v porovnaní ako sú pri chemických metódach. Jedným z dôvodov voľby aplikácie fyzikálnej metódy úpravy vody je tvorba uhličitanu vápenatého, CaCO3.

Viac informácií

Nové metódy renovácie potrubí bezvýkopovými metódami

Technika 7-8/2009

Vytvorenie nového potrubia rýchlotvrdnúcim nástrekom

Spoločnosti spravujúce potrubné vedenia vytvárajú dopyt po inovovaných technológiach, ktoré zlepšujú ekonomickú prevádzku potrubí s minimálnym dosahom na životné prostredie, zabezpečujú ochranu potrubia proti korózií, zabraňujú vytváraniu inkrustov, zlepšujú prietok média, zamedzujú únikom, v najväčšej možnej miere predĺžujú životnosť potrubia a po celú dobu zachovávajú kvalitu prepravovaného média.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky