Ochrana a správa objektov

Na kvalitu nášho života vplývajú rôzne faktory. Jedným z veľmi podstatných faktorov je aj pocit bezpečnosti. K tomu, aby sme mohli pracovať, zabávať sa, alebo si len jednoducho užívať pekné chvíle v kruhu rodiny, nestačí len pekné prostredie, dobré zdravie, ale aj pocit, že v danej chvíli nie sme ohrození ani my, ani náš majetok. Jedným z technológií, ktoré podporujú tento pocit komfortu a bezpečnosti, sú aj kamerové systémy. Nakoľko moderné kamerové systémy sú založené na báze IP kamier, v ďalšom sa zameriame v prvom rade na túto technológiu.

 

IP kamery sú kamery, ktoré komunikujú cez počítačovú sieť tzv. internet protokolom, t.j. namiesto analógového videosignálu, ktorý poznáme z domácich video zariadení (TV, videorekordér a pod.)  komunikujú digitálnou formou.
V ďalšom texte sa budem samostatne venovať ochrane a správu objektov.

 

scan1

 

Funkcia kamerových systémov pri ochrane budov
Prvoradou úlohou kamerových systémov pri ochrane objektov je vizualizácia aktuálneho diania - bezpečnostnej situácie -  v monitorovaných priestoroch, a následne, na základe video záznamu aj prípadná rekonštrukcia mimoriadnych udalostí, s možnou identifikáciou páchateľa/páchateľov.  Tu sme pri prvom, často pre bežných užívateľov technicky nejasnom pojme - identifikácia osôb. K tomu, aby sme vedeli identifikovať človeka zo záznamu, potrebujeme mať dostatočne kvalitný záznam s príslušným rozlíšením. Na obr. č.1  je ten istý človek a tá istá poznávacia značka nahratá v rôznom rozlíšení (zdroj Avigilon). Odborníci z oblasti kriminalistiky tvrdia, že k analýze potrebujú minimálne 131 pixelov na meter šírky snímanej scény (prvá fotka v druhom rade na obr.č.1).

 

scan2

Obr. 1

 

Potrebný počet  obrazových bodov vieme zabezpečiť dvojakým spôsobom : buď zúžime uhol záberu kamery s menším rozlíšením, alebo použijeme kameru s vysokým rozlíšením niekoľkých megapixelov. Dnes sú v oblasti IP kamier bežne k dispozícii aj 5Mpx kamery (napr. od firiem IQinVision, Avigilon, StarDot, Lumenera a pod.), pre kritické aplikácie dokonca až 16Mpx kamery.  Pokiaľ sa však uspokojíme len so „siluetami" nás zaujímajúcich osôb, stačí nám aj oveľa jednoduchšia kamera so štandardným rozlíšením VGA.  Ako príklad by som uviedol, že napr. s kamerou , ktorá má rozlíšenie 1,3Mpx, sme schopní sledovať max. 10m široký priestor, pričom pri 5Mpx kamere to je už 20m, pri zabezpečení podmienky identifikácie osôb a/alebo ŠPZ motorových vozidiel.

 

scan3

Obr. 2 a obr. 3


Kamery často snímajú scény ktoré majú minimálne osvetlenie, ba dokonca v určitých prípadoch žiadne. A práve málo alebo vôbec neosvetlené miesta zvykli byť dejiskom kritických udalostí. Aby sme dokázali zaznamenať dianie aj za nulového sovetlenia, je potrebné použiť kamery s infra (IR) prisvietením. Nakoľko tieto kamery je potrebné umiestniť na chodbách, v garážach alebo vo vestibuloch, treba myslieť aj na vysokú mechanickú odolnosť takých kamier. Tu je najvhodnejšie použiť kamery v tzv. antivandal vyhotovení a s už spomínaným IR prisvietením. Kamery so zabudovaným IR prisvietením sú efektívne do vzdialenosti cca. 10-15m. Na väčšiu vzdialenosť nedosvietia. Príklad kamery s IR prisvietením a v antivandal kryte je aj na obr. č. 2.

 

scan5

Obr. 4


V tomto prípade „antivandal" vyhotovenie znamená, že kamera má kovové telo a polykarbonát prekrývajúci dolnú časť je odolný náporu určitej, nie bežnej veľkosti mechanickej sily. Sú však miesta, kde táto veľkosť kamery je príliš veľká, ako napr. výťahy , dopravné prostriedky a pod., kde je vhodnejšie umiestniť taktiež „antivandal" kameru, avšak menších rozmerov (viď. obr. č.3).

 

scan4

Obr. 5

 

Kde je vhodné umiestniť kamery v budovách s ohľadom na bezpečnosť?
V prvom rade sú to vstupy/vjazdy do budov a areálov, vonkajší plášť budovy, priestory pred výťahmi ako aj samotné výťahy, chodby, a pod.
Pri budovaní káblových trás treba dbať na to, aby tieto trasy boli patrične zabezpečené voči prípadným atakom. Najvhodnejšie je zabudovať káble v novostavbách pod omietku. V prípade dodatočných inštalácií treba viesť káblové trasy v trubkách, pričom sa snažiť umiestniť tieto trasy tak, aby nemohli byť jednoduchým spôsobom atakované.

 

scan6


Často vzniká požiadavka riešiť prenosy z kamier do záznamového zariadenia nie káblami, ale rádiovým prenosom. V prípade IP kamier to môže byť bežný WiFi spoj. Nezabúdajme však, že aj v tomto prípade kameru, ako aj rádiové zariadenie treba napájať el. prúdom, t.j. minimálne napájací káble treba priviesť ku kamere. Okrem toho je potrebné podčiarknuť, že rádiový prenos treba vždy chápať ako núdzové riešenie a použiť by sa mal v minimálnom rozsahu. Rádiový prenosový kanál vzhľadom na objem prenášaných dát je obmedzený na malý počet kamier , pričom možná prítomnosť nepredvídaných elektromagnetických rušení (napr. od zlého el. spotrebiča, mikrovlnnej rúry, a pod. ) môžu na určitú dobu „odstaviť takýto prenos, a tým môžeme prísť aj o samotný záznam z týchto kamier. Podľa Murphyho sa to väčšinou stáva práve vtedy, keď sa niečo dôležité deje....  
Na spracovanie záznam videosignálu z IP kamier slúži tzv. sieťový videorekordér (NVR - network video recorder) .  Z technického hľadiska je to kvalitný výkonný priemyselný počítač, na ktorom beží špeciálny softver, schopný spracovať dátové toky z viacerých IP kamier. Výhodou IP kamerového systému je práve jeho flexibilita - pridať ďalšiu kameru alebo ju premiestniť v rámci vybudovanej štrukturovanej kabeláže (počítačovej siete) je náramne jednoduché.  Rekordér by sa mal umiestniť v chránených priestoroch, v rámci objektu najlepšie v miestnosti s minimálnou možnosťou prístupu a s dobrým vetraním, aby sa zariadenie neprehrievalo.
Typická obrazovka softveru IP kamerového systému je na obr. č. 4.

 

scan7

Obr. 6

 

Niektoré rekordéry umožňujú pre užívateľov prístup aj cez mobilné telefóny bežným web-prehliadačom (napr. Opera Mini). Samozrejme v tomto prípade aj rekordér aj mobilný telefón musí byť pripojený do internetu, prostredníctvom operátora pevnej a/alebo mobilnej siete.
Príklad takého zobrazenia na mobilnom telefóne je na obr.5.

 

Ďalšou témou sú aplikácie spojené so právou objektov.

 

Pridaná hodnota kamerových systémov pri správe budov
V tejto časti by som chcel objasniť hlavne tie vlastnosti kamerových systémov, ktoré zefektívňujú činnosť správcovských spoločností, spravujúcich množstvo objektov.
Správcovské spoločnosti v prvom rade zodpovedajú za technický stav zariadení budov, ako sú napr. výťahy, kotolne, rozvodne elektriky, teplovody a pod. Z toho vyplýva, že pre nich je otázka bezpečnosti z hľadiska operatívy druhoradá, avšak obrazová informácia z budov a ich okolia , ktoré spravujú , môžu zefektívniť ich činnosť.
Jednoduchý príklad: v objekte  spravovanej danou spoločnosťou došlo k poruche výťahu, kde zostalo uväznených niekoľko osôb, medzi nimi aj žena vo vysokom stupni tehotenstva, ktorá začala rodiť. Táto informácia môže byť prijatá na operatívnom pracovisku správcovskej organizácie nielen ako jednoduchý havarijný stav, ale spolu s obrazovou informáciou a obojstrannou audio komunikáciou môže operátor zmenšiť stres uväznených obyvateľov, priebežne ich informovať o stave záchranných prác, ako aj v prípade potreby privolať na miesto havárie rýchlu zdravotnú pomoc.  Zrýchľuje sa tým operatíva a nasmeruje sa zásah na miesto, kde je to v danej chvíli najsúrnejšie. Eliminujú sa takýmto systémom výjazdy na „plané" poplachy, čím sa zefektívňuje celková prevádzka.
Pomocou mobilných telefónov môže havarijná čata priebežne sledovať stav v mieste havárie aj počas výjazdu, čím sa vie maximálne pripraviť na efektívny zásah.
Obdobné to môže byť aj v prípade havárií vodovodov, v prípade vzniku požiaru a pod., keď pomocou nainštalovaného kamerového systému je možné analyzovať na dispečingu havarijnej služby akútnosť a rozsah havárie ešte pred tým, ako vyrazí havarijná čata na zásah.
Pokiaľ by sa zásahové vozidlá taktiež vybavili mobilným kamerovým systémom, operátor na dispečingu by vedel operatívne reagovať na aktuálnu situáciu z miesta zásahu bez toho, že by potreboval hovoriť s niekým z miesta zásahu.
Možná štruktúra takého systému je na obr. č.6.

 

Prepojením mobilného kamerového systému s GPS sledovaním vozidiel sa informácie o aktuálnej polohe vozidiel dá doplniť aj živou obrazovou informáciou snímanou kamerami umiestnenými vo vozidle.
Legislatíva:
Pri zadovážení kamerového systému treba myslieť aj na nasledujúce právne aspekty :
- Bezpečnostný kamerový systém môže byť inštalovaný iba spoločnosťou, ktorá vlastní „Licenciu na prevádzkovanie technickej služby" v súlade so Zákonom č. 473/2005 Z.z.
- Verejné priestory, ktoré sú monitorované kamerovým systémom, musia byť viditeľne vyznačené (napr. tabuľkami s nápisom : „priestor je monitorovaný kamerovým systémom" )
- Komponenty kamerového systému musia byť v súlade s STN a ostatnými normami a predpismi  
Zhrnutie  - kľúčové prínosy kamerového systému
- Zvýšenie pocitu bezpečnosti a životného komfortu občanov v monitorovaných priestoroch
- Zníženie kriminality
- Zníženie škôd z dôvodu vandalizmu a grafiti
- Zefektívnenie práce správcovských spoločností pomocou vzdialeného monitoringu na báze kamerových systémov.


A ešte jedna rada na záver - na trhu je množstvo technológií od rôznych výrobcov - aj tu platí múdrosť našich predkov, že „nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci".

 

Text: Ing. Juraj Krúg

SCANLOCK International, s.r.o.

www.scanlock.sk

 

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Milan Vadovič (14.07.2010)

Dobry deň,
rad by som vedel co pre firmu zaujímajúcu sa o spominaný systém ochrany, ktorý ponúka Scanlock znamená - citujem z článku: "Bezpečnostný kamerový systém môže byť inštalovaný iba spoločnosťou, ktorá vlastní „Licenciu na prevádzkovanie technickej služby" v súlade so Zákonom č. 473/2005 Z.z.
Dakujem za odpoved
Vadovič

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 9 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky