ÚČOV PRAHA - mimořádně náročná zakázka

Výrobou vzduchotechnického potrubí a zakázkovou výrobou z plastů se společnost FORT-PLASTY s.r.o. zabývá již téměř 20 let. Za tu dobu jsme byli mnohokrát osloveni při realizaci nejrůznějších projektů, z nichž některé byly opravdovou výzvou. Bylo tomu tak i na podzim roku 2016, kdy se začala realizovat výroba vzduchotechniky pro jednu z největších staveb v České republice a to (obr. 1).Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Praze na Císařském ostrově


První čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu byla postavena v Bubenči  již začátkem minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1906 a její provoz byl ukončen v roce 1968. Ústřední čistírna odpadních vod byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. letech jako klasická mechanicko - biologická čistírna s jednostupňovým biologickým procesem. Ve své době patřila k největším v Evropě, avšak brzy přestávala plnit zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody. Z tohoto důvodu byly nejdříve v 80. a pak znovu v 90. letech minulého století provedeny významné rekonstrukce a dostavby některých nových objektů. Došlo tím ke zvýšení kapacity biologického stupně z původních 2,5 m3/s na 4,6 m3/s a mechanického stupně z 5 m3/s na 8,7 m3/s. Přesto se nikdy nedosáhlo uspokojivého výsledku vzhledem k prudkému rozvoji Prahy a nárůstu specifické potřeby vody.

V současné době ÚČOV pracuje jako mechanicko-biologická čistírna s chemickým srážením a s regenerací vratného kalu. Provozovaná technologie zajišťuje čištění cca 95% celkové produkce odpadních vod z hlavního města Prahy od téměř 1,2 mil. obyvatel. Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odboura-telného organického znečištění, ale nedostatečným efektem  odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod. Ročně je na ÚČOV vyčištěno 110 000 000 m³ odpadních vod.

Celková koncepce dnešního řešení přestavby a rozšíření ÚČOV v hodnotě téměř 6 mld. Kč spočívá v rekonstrukci stávající ÚČOV, která převezme 40 % budoucí kapacity, a ve výstavbě Nové vodní linky (NVL) se zbývající kapacitou. Navržené umístění je optimální z hlediska využití kmenových kanalizačních stok.

Zajímavý je samotný koncept čistírny, který nenarušuje prostředí Tróje v okolí zoologické zahrady vysokými železobetonovými konstrukcemi, které by plnily ochrannou funkci ÚČOV před povodní. Veškeré nádrže nové vodní linky budou umístěny pod zemí s vodotěsným uzavřením veškerých prostor linky. V uzavřeném prostoru čistící linky hrozí vysoké riziko tvorby agresivní kyseliny sírové, která má negativní vliv na betonový povrch nádrží a zdraví osob obsluhujícího personálu. Dopady tvorby kyseliny sírové budou potlačeny důmyslným systémem větrání prostor s použitím plastového vzduchotechnického potrubí a ventilátorů. Nad stropní deskou čisticí linky bude v budoucnu vybudován park.


Fort plasty


Že se jedná o náročný projekt nejen po stránce stavební, ale také vzduchotechnické vypovídá hned několik pohledů. Prvním z nich je fakt, že celková délka plastového potrubí představuje 1 330 m. Průměry potrubí jsou odstupňovány od Ø 140 mm do úctyhodných Ø 1 400 mm, kterého bude na stavbě instalováno celkem 75 m. Jako optimální materiál pro výrobu byl použit polypropylen (PP), který vyniká velmi dobrou chemickou odolností, dlouhou životností a je schopen odolat náročnému zatížení, které tvoří trvalý podtlak, kolísání teplot a vlastní tíha potrubí.

V podtlakové části potrubí, které tvoří 90% rozsahu dodávky, bude proudit 75.000 m3/h agresivní vzdušiny v trvalém podtlaku 2 500 Pa. V částech za ventilátory je naopak přetlak 1 500 Pa. Takto náročné provozní podmínky budou vytvářet 2 ventilátory, které budou spouštěny ve střídavém režimu, aby docházelo k jejich rovnoměrnému opotřebení a v případě výpadku jednoho z nich byl druhý schopen zajišťovat trvalý non-stop provoz. Oba ventilátory jsou postaveny na zakázku a jejich výkon je unikátem v rámci celé Evropy.

Teploty vzdušiny a okolí mohou kolísat v závislosti na technologických podmínkách a venkovních teplotách, což představuje významné zatížení na plastové potrubí. Teploty působí jednak na stabilitu potrubí (plast zvyšující se teplotou měkne) a také způsobují změny rozměrů - délek potrubí, které se u hlavních větví pohybují v řádech až desítek centimetrů. Z toho důvodu musí být do systému vloženy speciální kompenzátory.

Vzhledem k úctyhodným rozměrům a náročným požadavkům na provozní podmínky a dlouhou životnost jsou všechny díly pevnostně vyztuženy. Výztuhy jsou umísťovány z vnější i vnitřní strany s maximální snahou na minimalizaci vzniku tlakových ztrát a navyšování hlučnosti. Použitím výztuh však značně narůstá hmotnost jednotlivých dílů, což způsobuje komplikace při manipulaci, dopravě a zejména montáži. Kupříkladu hmotnost trouby Ø 1400 mm délky 1 500 mm činí 70 kg. Oblouk Ø 1400/90° váží 107 kg. Čtyřhranné potrubí, které je na stavbě také použito dosáhlo hmotnosti 25 kg/m2.

Pro zaregulování systému je použito 152 šoupat a 6 vícelistých regulačních klapek. Klapky dosahují rozměrů 1400x1120 a 2200x630 mm a rychlost proudění vzdušiny v nich přesahuje 20 m/s. Při jejich uzavření a chodu ventilátoru působí na jejich listy zatížení více jak 400 kg/m2. Klapky jsou ovládány centrálně servopohony a jejich chod bude spřažen s chodem ventilátorů. Aby se předešlo havárii, jsou polohy listů snímány koncovými snímači napojenými na nadřazený řídicí systém.

Již před zahájením výroby a v jejím průběhu jsou náročné provozní podmínky konzultovány se statikem specializujícím se na konstrukce z termoplastů. Pomocí metody konečných prvků jsou jednotlivé díly dimenzovány, jsou vizualizována problematická místa a jsou provedena opatření pro jejich statické zajištění. Důraz a zvláštní péči si vyžadují atypické tvarovky - zejména mimoosé přechody z kruhového na čtyřhranný průřez - viz obr. 2 a 3. Společně jsou pak stanovovány technologické postupy výroby, použití optimálních svařovacích metod a také provádění zkoušek kvality v průběhu a po ukončením výroby.

Další náročnou skutečností je, že stavba probíhá na "ostrově", což tvoří významné prostorové omezení. V místě montáže téměř nejsou skladovací prostory. Z toho důvodu je nutné velmi pečlivě plánovat a koordinovat činnosti všech profesí a montáže plánovat s dostatečným předstihem. Vzhledem k rozsahu dodávky a časové náročnosti výroby byla výroba vzduchotechnického potrubí zahájena už na podzim roku 2016 a bude probíhat nepřetržitě do května 2017. Vyrobené díly jsou pečlivě označeny a uloženy v prostorách naší společnosti. Po dohodě a dle požadavku montáže budou díly nakládány na auta a převáženy na stavbu. Pro rychlejší a jednoznačnou montáž jsou vytvořeny pozicované 3D modely a detaily problematických částí.

 

Autor : Mirek Silný ml., FORT-PLASTY s.r.o.


FORT-PLASTY s.r.o.

Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž

Telefon: +420 575 755 711, +420 573 335 090

E-mail: info@fort-plasty.cz

 

www.fort-plasty.cz


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky