Pokročilá technológia v ochrane proti opotrebeniu

CREUSABRO® 4800 predstavuje oceľ odolnú proti opotrebeniu, ktorá umožňuje predĺžiť životnosť až o 50 % v porovnaní s oceľou kalenou do vody s tvrdosťou 400 HB.


CREUSABRO® 4800 kombinuje viacero moderných metalurgických postupov, ktoré, v závislosti od hrúbky, využívajú rôznu kombináciu legujúcich prvkov (Cr, Mo, Ti...) a riadenej kaliacej rýchlosti. CREUSABRO® 4800 zabezpečuje optimálnu kombináciu odolnosti proti opotrebeniu, tvrdosti a jednoduchosti spracovania. Viac, než vysokou úrovňou tvrdosti, je mimoriadna odolnosť proti opotrebeniu dosahovaná využitím riadených fyzikálno-metalurgickými mechanizmov. Tieto sú síce komplexnejšie, avšak aj efektívnejšie než len samotný efekt tvrdosti.
deformačné spevnenie a Cr-Mo kabidické častice predstavujú základný CREUSABRO® koncept
TRIP(*) efekt pôvodne vyvinutý pre oceľ CREUSABRO® 4800
stabilizácia štruktúry karbidmi titánu
CREUSABRO® 4800 je ideálna na použitie v baníckom, ťažobnom, cementárskom, oceliarskom a odpadovom priemysle a v poľnohospodárskych strojoch. Je vhodná pre všetky typy abrazívneho opotrebenia trením alebo nárazom v suchom či mokrom prostredí, vrá-tane vysoko-teplotného abrazívneho opotrebenia až do 350 °C. (*)
Transformačne indukovaná plasticita

Chemické zloženie
Garantované chemické zloženie (hmotnostné %)


Mechanické vlastnosti
Charakteristické vlastnosti (v stave po dodaní)
Garantované vlastnosti (v stave po dodaní)
Tvrdosť: 340/400 HB


Metalurgická koncepcia
Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu nezávisí len od tvrdosti ocele v stave po dodaní. Na vlastnosti ocele počas prevádzky významne vplýva aj jej chemické zloženie a štruktúra. Chemické zloženie a výrobné procesy použité pri výrobe ocele CREUSABRO® 4800 podmieňujú charakter štruktúry materiálu, ktorá prispieva podstatným spôsobom k zlepšeniu odolnosti proti opotrebeniu vďaka nasledujúcim efektom.

Deformačné spevnenie počas prevádzky

Pri použití CREUSABRO® 4800 v prevádzkových podmien-kach dochádza k povrchovému deformačnému spevne-niu, ktoré dosahuje zvýšenie tvrdosti až o 70 HB a to pri akejkoľvek úrovni prevádzkového napätia (ráz, pokojný tlak....).Deformačné spevnenie počas prevádzky
Pri použití CREUSABRO® 4800 v prevádzkových podmienkach dochádza k povrchovému deformačnému spevneniu, ktoré dosahuje zvýšenie tvrdosti až o 70 HB a to pri akejkoľvek úrovni prevádzkového napätia (ráz, pokojný tlak...).

Oneskorenie uvoľňovania triesok v procese opotrebenia
Výhoda CREUSABRO® 4800 spočíva vo zvýšenej schopnosti absorbovať plastickú deformáciu, ktorá vzniká počas nárazov. Mimoriadna úroveň ťažnosti a oneskorenie uvoľňovania triesok v procese opotrebenia zaručujú nižšiu rýchlosť opotrebenia (menšie hmotnostné straty), ako je tomu v prípade ocele kalenej do vody s tvrdosťou 400 HB.Karbidy titánu
Okrem jemných rovnomerne rozložených karbidov chrómu a molybdénu (s tvrdosťou 1500 HV respektíve 1800 HV), ktoré sú spoločné pre všetky ocele CREUSABRO®, sa v oceli CREUSABRO® 4800 nachádzajú aj karbidy titánu.
Táto oceľ predstavuje novú generáciu v oblasti ocelí odolných proti opotrebeniu s výrazným prídavkom titánu, ktorý spôsobuje tvorbu štruktúry s veľmi tvrdými a jemnými karbidmi titánu TiC, ktoré dosahujú tvrdosť až 3200 HV. Tieto karbidy umožňujú oceli dosahovať zvýšenú odolnosť proti opotrebeniu.


Vlastnosti pri zvýšených teplotách
Chemické zloženie CREUSABRO® 4800 , predovšetkým však obsah chrómu a molybdénu, umožňuje dosahovať zvýšenú odolnosť proti opotrebeniu pri zvýšených teplotách, ktorá prevyšuje odolnosť proti opotrebeniu ocele kalenej do vody s tvrdosťou 400 HB. Metalurgická koncepcia ocele CREUSABRO® 4800 umožňuje spracovanie ocele za tepla (450/500 °C). Například pri tvárnení hrubých plechov za tepla s nasledujú-cim pomalým ochladzovaním nespôsobuje výrazné zníženie tvrdosti.
Odolnosť CREUSABRO® 4800 proti opotrebeniu pri zvýšených teplotách umožňuje jej použitie v prostrediach so zvýšenou teplotou až do 350 °C.

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky