Rast v oblastiach virtualizácie, bezpečnosti a spolupráce

Spoločnosť Cisco, ktorá udeľuje CCIE certifikáciu už vyše 15 rokov, oznámila výsledky najkomplexnejšieho prieskumu koncových zákazníkov z radov CCIE komunity a poskytla tak prehľad o tom, aká bude digitálna infraštruktúra v priebehu najbližších päť rokov.


Cieľom prieskumu bolo zoznámiť sa s názormi niektorých z najpovolanejších a najuznávanejších IT odborníkov z oblasti networkingu. Štúdia poukázala na hlavné trendy podporujúce inováciu, medzi ktoré patrí virtualizácia, bezpečnostný a rizikový manažment, zjednotená komunikácia, video, ako aj spolupráca v reálnom čase. Štúdie sa zúčastnilo 970 držiteľov certifikátu CCIE zo 79 krajín, ktorých zamestnávatelia spadajú do širokej skupiny zahŕňajúcej spoločnosti zo zoznamu Fortune 500 až po malé a stredné podniky z rôznych priemyselných odvetví.


Rapídny nástup virtualizácie
Viac ako dve tretiny držiteľov certifikátu CCIE uviedlo, že virtualizácia bude v priebehu najbližších 5 rokov hlavnou sieťovou investíciou, keďže IT manažéri sa aj naďalej sústredia na znižovanie IT nákladov.
Organizácie čoraz viac aplikujú virtualizáciu ako nástroj pre dosiahnutie úspory energie, priestoru a nákladov. Holistická a komplexná stratégia virtualizácie môže organizáciám priniesť významnú konkurenčnú výhodu zvýšením prevádzkovej efektivity a zjednodušením manažmentu.
Respondenti očakávajú, že energetická efektívnosť dátových centier bude najdôležitejšou sieťovou iniciatívou ovplyvňujúcou networking počas najbližších 5 rokov.


Narastajúce bezpečnostné požiadavky na čoraz sofistikovanejšie siete
Držitelia certifikátu CCIE sú presvedčení o tom, že je nevyhnutné, aby sieťoví odborníci boli neustále o krok pred narastajúcim počtom interných a externých narušení bezpečnosti, ktoré ohrozujú dnešné siete. Podľa 60 percent zúčastnených bude v priebehu najbližších 3-5 rokov spomedzi sieťových schopností najväčší dopyt po bezpečnostnom a rizikovom manažmente. Jedna tretina respondentov si myslí, že počas najbližších 5 rokov budú sieťové a informačné ohrozenia aj naďalej najdôležitejšou oblasťou záujmu IT manažérov.
S narastajúcim záujmom podnikov o zavádzanie kolaboračných technológií, ktoré prekračujú hranice organizácií a krajín, sieťová bezpečnosť bude aj naďalej kritickou zložkou IT stratégie. Sieťová zraniteľnosť a ohrozenia sieťovej bezpečnosti, ako aj zručnosť útočníkov sa neustále zvyšujú.


Spolupráca prostredníctvom Zjednotenej komunikácie a Videa
Podľa 47 percent respondentov bude zjednotená komunikácia viesť k zvýšenej spolupráci. 30 percent zúčastnených očakáva, že prispôsobovanie sa potrebám vysoko kolaboratívnej globálnej pracovnej sily bude v priebehu najbližších 5 rokov najdôležitejším faktorom pre IT manažérov.
Riešenia spolupráce a webové konferencie budú zohrávať kľúčovú rolu. Organizácie sa pripravujú na zvládnutie komplexnosti vysoko mobilného a kolaboratívneho podnikateľského prostredia.
52 percent respondentov verí, že video riešenia v reálnom čase, ako napr. Cisco TelePresence, budú patriť k najvýznamnejším ekologickým iniciatívam, ktoré budú ovplyvňovať siete a sieťových inžinierov. Držitelia certifikátu CCIE sa zhodujú v tom, že použitie videa pre spoluprácu sa zvyšuje. 25 percent opýtaných uviedlo, že video bude v priebehu najbližších 5 rokov najvýznamnejším trendom networkingu. "Kolaboratívne nástroje, v ktorých začínajú dominovať videoriešenia, sú prirodzeným vývojom telekomunikačných služieb. Interakcia prostredníctvom kolaboratívnej videoslužby s človekom, ktorého možno nielen počuť, ale aj vidieť, je v porovnaní s klasickou alebo VoIP hlasovou službou na úplne inej úrovni," konštatuje držiteľ CCIE certifikátu Peter Palúch, odborný asistent z Katedry informačných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Otázka bezpečnosti IT systémov bude čoraz pálčivejšia, ako naznačujú aj výsledky prieskumu. "Bezpečnosť IT systémov je potrebné podchytiť už v čase prípravy budúcich IT špecialistov na vysokých školách alebo univerzitách. Jej relevantné aspekty by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou každého predmetu týkajúceho sa nejakej oblasti IT technológií. Nestačí mať len perfektné kurzy programovania, sieťovania, modelovania či návrhu. Všetky tieto kurzy by mali študentov viesť ku kritickému mysleniu, ako programovať, sieťovať, modelovať či navrhovať IT systémy s ohľadom na bezpečnosť," dodáva P. Palúch.


Certifikát CCIE:
Cisco zaviedlo certifikát CCIE v roku 1993 s cieľom poukázať na najlepších expertov internetového networkingu po celom svete. CCIE si vyžaduje extrémnu prípravu kandidátov, minimálne 18 mesiacov intenzívneho štúdia. Napriek tomu, certifikát získa menej ako 3 percentá uchádzačov. Dnes si zamestnávatelia a zákazníci držiteľov CCIE certifikátu hodnotia vysoko pre ich expertízu v oblasti sieťového inžinierstva, ako aj skúsenosti s produktmi a riešeniami spoločnosti Cisco.
Podľa respondentov je zamestnanie v oblasti networkingu pre držiteľa certifikátu CCIE vysoko pozitívne. 98 percent zúčastnených má v súčasnosti zamestnanie a viac ako 70 percent si myslí, že si ich spoločnosť veľmi alebo extrémne váži. Dve tretiny by odporúčali kariéru v oblasti networkingu pre ľudí so záujmom o túto technologickú oblasť.
80 percent respondentov bolo veľmi alebo extrémne spokojných so svojím výberom povolania. 40 percent zúčastnených uviedlo, že sa zúčastnili navrhovania alebo implementácie sieťového projektu, ktorý zlepšil životy ľudí v ich komunite.
Na Slovensku je v súčasnosti 39 držiteľov CCIE certifikácie. Títo odborníci sú vyhľadávaní zamestnávateľmi zo všetkých priemyselných odvetví.

Zdroj: TS Cisco

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky