Návrh a způsob provedení ochrany objektů před přímými účinky blesku aktivním bleskosvodem NIMBUS

Vzhledem k častým dotazům k používání aktivních bleskosvodů při ochraně objektů před účinky blesku chceme informovat o platné legislativě a výhodách aktivních bleskosvodů proti pasivním bleskosvodům.Ochrana se provádí realizací progresivního jímacího zařízení NIMBUS. Aktivní bleskosvody jsou navrhovány dle francouzské normy NF C 17-102, která byla schválena v červenci 1995.

 


Použitá legislativa pro návrh aktivního bleskosvodu
Norma NF C 17-102 pro aktivní bleskosvody není v rozporu s ČSN EN 62305-1 až 4, protože se zabývá jiným typem ochrany. Projektanti projektující aktivní bleskosvody se mohou i nadále opírat o normu NF C 17-102. Do roku 1995 bylo možné projektovat aktivní bleskosvody na základě výjimky č. 94-12 se závazností čl. 52 a 64 ČSN 34 1390 vydané podle §10 zákona č. 142/1991 Sb. o československých státních normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., kterým od 1.1.1995 pozbyly technické normy závaznosti, vydal ČÚBP 10.10.1996 stanovisko, že není třeba dobu platnosti výše uvedené výjimky prodlužovat. Vzhledem k tomu, že nová ČSN EN 62305-1 až 4 neřeší problematiku návrhu aktivních bleskosvodů a tedy ji ani nepopírá, lze se při návrhu aktivního bleskosvodu opřít o ČSN EN 33 2000-5-51 čl. 511. Tento článek umožňuje v případě absence české normy pro danou problematiku použít pro návrh aktivního bleskosvodu jinou vhodnou zahraniční normu týkající se dané problematiky, např. NF C 17-102.
Revizní technici revidující aktivní bleskosvody se budou opírat o právoplatné certifikáty vydané kompetentními orgány, které potvrzují možnost revize podle NF C 17-102. Aktuálně platné certifikáty jsou dokladem o vhodnosti použitých výrobků pro stavby ve smyslu nového stavebního zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (§ 156) a potvrzují, že certifikovaný výrobek v rozsahu výrobcem určeného použití může být navržen a použit do staveb ve smyslu § 156 zák. č. 183/2006 Sb.

 

Princip činnosti
Aktivní bleskosvod je atmosférické vysokonapěťové zařízení z nerezavějící oceli neobsahující žádnou jadernou část, zcela schopné samostatné činnosti. Emituje vysokonapěťový signál o přesně definované a řízené frekvenci a amplitudě. Svou energii vyvozuje z okolního elektrického pole existujícího v době bouřky. Účinnost tohoto zařízení umožňuje na jeho hrotu včasnou iniciaci vzhůru směřujícího výboje, což je velkou výhodou ve srovnání s bleskosvodem Franklinova typu umístěným ve stejných podmínkách. Díky této vlastnosti se vyslaný vstřícný výboj spojí jako první se shora směřující větví bleskového výboje a určí tak místo, kde blesk udeří.

 

Obecný popis instalace aktivního bleskosvodu
Systém bleskosvodu je složen z atmosférického vysokonapěťového bleskového air-terminálu, svodového vodiče a uzemnění. Aktivní bleskosvod musí být nejvyšším bodem chráněného objektu, musí být dostatečně upevněn a odolávat účinkům počasí. Všechny neuzemněné kovové hmoty nacházející se na střeše ve vzdálenosti menší než 1 metr musí být spojeny se svodovým vodičem stejného druhu materiálu. Každý anténní stožár musí být spojen se svodovým vodičem přes anténní jiskřiště. V případě, že bleskosvodná tyč je umístěna přímo na anténním stožáru, není jiskřiště požadováno.
Svodový vodič se upevňuje na podpěry po cca 35 cm tak, aby byl co nejpřímější a vedl co nejkratší cestou k zemnící soustavě. V trase je třeba se vyhýbat ostrým obloukům a prudkým zakřivením. Svodový vodič by se měl vyhýbat křížení se silnoproudým a slaboproudým elektrickým vedením, aby v nich nedocházelo k poruchovým indukovaným napětím. Velké kovové předměty nacházející se na fasádě ve vzdálenosti méně než 1 metr od svodového vodiče se s ním spojí. Ve výši cca 2 metry nad zemí bude na svodovém vodiči osazena zkušební svorka. Od ní dolů je vodič kryt ochranným úhelníkem nebo ochrannou trubkou. Svod je možné provést také jako skrytý v netříštivé trubce PH29, která se upevní do zdi, nebo do tloušťky izolace. Zkušební svorka se umístí do krabice osazené min. 60 cm nad terénem. Uzemňovací soustava je tvořena skupinou 3 vertikálních zemnicích tyčí délky 2 metry. Tyče se umístí v rozích rovnostranného trojúhelníku o stranách 2,5 metru a navzájem se v zemi propojí. V případě že nebude po instalaci hodnota uzemnění Rz menší nebo rovné hodnotě 10 ohmů, provede se zatlučení další tyče, která s ostatními tyčemi vytvoří kosočtverec, případně se použije vysoce vodivý gel LOWPAT nalitý okolo zemnicích tyčí pro snížení Rz. Zemní odpor Rz samostatné zemnicí soustavy bleskosvodu musí být menší nebo rovný 10 ohmům.
V současné době se poptávka po aktivních bleskosvodech neustále zvyšuje vzhledem k jednoduché instalaci u složitých objektů i rodinných domů, nekorodujícím materiálům a téměř bezúdržbovému provozu bez nutnosti napájení elektrickou energií.


Text: Jaroslav Siřínek

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 9 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky