Intenzifikační metoda pro zvýšení produkce bioplynu v bioplynových stanicích

ABESS, s.r.o. je společnost s dlouholetými zkušenostmi a tradicí. Poskytuje inženýrské služby, dodávky zařízení a technologií pro ochranu životního prostředí. V naší práci využíváme mimo jiné i biotechnologie, které jsou efektivním a ekonomicky výhodným  prostředkem jak pro celková řešení zadaných projektů, tak pro intenzifikaci biochemických procesů ve stávajících zařízeních.

Jedním z příkladů efektivní, provozně nenáročné a ekonomicky výhodné aplikace biotechnologie je dále popsaná metoda.

ABESS, s.r.o. nabízí biotechnologii pro intenzifikaci procesů biochemického rozkladu organické hmoty, které probíhají ve fermentorech bioplynových stanic. ABESS, s.r.o. je nositelem know-how a dodavatelem uvedené technologie. Metoda spočívá v aplikaci biologicky aktivního roztoku biokatalyzátoru (B-CAT) do fermentoru. B-CAT urychluje a posiluje biochemické procesy biochemického rozkladu organických látek, zvyšuje rozložitelnost  organických látek na bázi celulózy, dochází k intenzifikaci enzymatické hydrolýzy celulózy. Lepší využití energetického potencionálu biomasy přináší významné efekty, a to vyšší účinnost, zlepšení stability fermentačního procesu a vyšší produkci bioplynu i elektrické energie.

 Výsledným efektem aplikace B-CAT v bioplynových stanicích je zvýšení produkce bioplynu obvykle o 5 - 15%. V současné době se prosazuje využití této metody pro snížení vsázky biomasy při zachování původní produkce bioplynu. Snížení spotřeby biomasy v provozu bioplynové stanice je rovněž významných intenzifikačním krokem pro provozovatele bioplynových stanic. Umožňuje využití biomasy s nižším energetickým potenciálem nebo snížení nároků na osevní plochy zemědělských podniků.

Výslednost popsané intenzifikační metody dokumentujeme na příkladu provozního testu v bioplynové stanici v obci Kněžice. Provozní test na této bioplynové stanici probíhal v délce 17 měsíců.

Po zahájení dotace biokatalyzačního roztoku (B-CAT) do fermentoru BPS došlo ke zvýšení produkce bioplynu cca o 660 m3/d, tj. cca o 18 %  v porovnání s obdobím před testem. Výroba elektrické energie se zvýšila cca o 0.55 - 0,6 MWh/d, tj. cca o 8 % v porovnání s obdobím před testem.

Dalším významným efektem aplikace B-CAT byla stabilizace provozu bioplynové stanice (bioplynová stanice Kněžice zpracovává různé druhy biomasy a zemědělských plodin, ale také různé druhy odpadů s obsahem organických látek), vyrovnání produkce bioplynu a výroby elektrické energie. Došlo i ke snížení emisí zapáchajících látek do ovzduší.

Biokatalyzátor (B-CAT) je kapalina na bázi vody. B-CAT vzniká fermentací specifického organického substrátu ve vodě za stanovených provozně-technologických podmínek (teplota, tlak, doba zdržení).  B-CAT je roztok s obsahem enzymů a nepatogenních mikroorganismů, je hygienicky nezávadný. Byl schválen k používání Ministerstvem zdravotnictví ČR

Alikace biotechnologie B-CAT je technicky a provozně nenáročná. Spočívá v instalaci výrobníků B-CAT s potřebnou produkční kapacitou. B-CAT je produkován ve výrobních zařízeních, která jsou konstruována individuálně podle výkonu bioplynové stanice a podmínek jejich umístění. Výrobní zařízení B-CAT je instalováno v bioplynové stanici a  B-CAT je dodáván kontinuálně do fermentoru. Instalaci výrobního zařízení, dodávky organického substrátu a kontrolu kvality produkovaného roztoku zajišťuje ABESS, s.r.o.

Dávkování B-CAT závisí na množství a složení organické hmoty, zpracovávané v bioplynové stanici. Obvyklá dávka B-CAT se pohybuje v úrovni 3 - 5 % z denní vsázky organické hmoty do fermentoru bioplynové stanice.

ABESS, s.r.o. nabízí provozovatelům bioplynových stanic dodávku technologie a produkčního zařízení B-CAT. V první fázi je realizován zkušební provoz ( obvykle 5-6 měsíců) pro ověření efektu uvedené metody v dané bioplynové stanici. Po vyhodnocení výsledků zkušebního provozu aplikace B-CAT a zájmu zákazníka o tuto intenzifikační metodu následuje přechod do trvalého provozu a komerční režim dodávky technologie. I v této fázi ABESS, s.r.o. poskytuje potřebný technologický servis k dodané technologii.

Dalším příkladem uplatnění biotechnologií pro ochranu životního prostředí a také i v provozech bioplynových stanic jsou Biofiltrační jednotky ALPHA a biotechnologie Alpha Microx AER, které naše společnost vyvinula ve spolupráci s VÚRUP Slovnaf Bratislava, a.s. Jsou určeny na snižování emisí těkavých organických látek a také zapáchajících látek do ovzduší.

 

Obr. Biofiltrační jednotka ALPHA 5000-FN

Biofiltrační jednotky ALPHA a biotechnologie Alpha Microx AER byly schváleny pro používání v České republice Českou inspekcí životního prostředí, ředitelstvím Praha, s vyjádřením, že: „zařízení lze považovat, za předpokladu zajištění odpovídajících podmínek procesu pro daný účel, za zařízení nejlepší dostupné technologie s přihlédnutím k přiměřenosti výdajů na jeho pořízení".

Biofiltrační jednotky ALPHA jsou moderním, efektivním a ekonomicky výhodným řešením ochrany ovzduší.

 


Dodavatel technologie a nositel know-how:
ABESS, s.r.o. 
Manželů Topinkových 796
272 01 Kladno
www.abess.cz
e-mail: abess@abess.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky