Splyňovacie kotly predbiehajú zaužívané štandardy vo vykurovaní

Výber kotla ústredného kúrenia dnes podlieha čoraz náročnejším kritériám. Veľký dôraz je kladený na mieru komfortu pri obsluhe kotla. Užívateľský komfort súvisí aj so samotným ohrevom teplej úžitkovej vody za predpokladu maximálnej regulovateľnosti a s rešpektom k úspore paliva, čiže efektivite spaľovania.
Splyňovanie ako také nie je pre ľudstvo ničím novým. Tento jedno-duchý termochemický proces transformujúci pevné palivá do plyn-ných je známy už od raného 19. storočia. Masívne využitie splyňova-nia nachádzali vojenské vozidlá vo svojich agregátoch už počas dru-hej svetovej vojny. Využitie tohto fenoménu zatienil ropný bum, no vznikom ropnej krízy v sedemdesiatych rokoch sa začalo o neho zau-jímať čoraz viac priemyselných výrobcov.


Princípy splyňovania

Splyňovaním vznikajú horľavé plyny (napríklad vodík, metán a CO). Proces splyňovania prebieha pri nedokonalom spaľovaní tuhého paliva, ktoré vzniknutým teplom vytvára zmes plynov s vysokou energetickou hodnotou. V automobilovom priemysle sa proces splyňovania neujal najmä z dôvodu nízkej efektivity oproti benzínu. Rozdiel vo výkone tvorí rádovo až 40 percent. V energetike je to však presne naopak. Špeciálne navrhnuté splyňovacie kotly dokážu pra-covať pri účinnosti, ktorá sa šplhá až k 90 %.

Splyňovanie je v kotle dosiahnuté obmedzeným prístupom kyslíka, kedy dochádza aj k nedokonalému spaľovaniu pričom sa uvoľňujú horľavé zložky ako CO a vodík, ktorý sa nezlúčil s kyslíkom, čoho výsledkom bol vznik vody. Proces je sprevádzaný uvoľňovaním ďal-ších zložiek ako uhlíka (dym). Pri nedokonalom spaľovaní sa štiepia väzby uhľovodíkových atómov, ktoré sa následne spájajú s ostatný-mi atómami pričom vzniká teplo. Splyňovací proces je v oblasti vykurovania opodstatnený najmä vznikajúcim teplom, ktoré vzniká v kotle bez nutnosti ďalšieho energetického zásahu zvonku.


Trendy vo vykurovacej technike

Otázka ekológie sa v posledných rokoch predrala do popredia natoľko, že výrobcovia tento trend nemohli opomenúť. Zvyšujúce sa nároky na energetickú efektivitu spôsobili návrh nových kon-štrukčných vlastností samotných vykurovacích zariadení. Zmena konštrukcie ohnísk alebo využívanie latentného tepla posúva oblasť vykurovania neustále vpred. Obľúbeným variantom spome-dzi širokej škály využiteľných technológií sú splyňovacie kotly. Splyňovacie kotly fungujú na báze ventilácie. Vďaka elektronickým čidlám uskutočňujú splyňovanie dreva, čím dosahujú vyššiu efekti-vitu spaľovania. Spaľovaním dreva dochádza k tvorbe drevoplynu. Počas tohto technologického postupu výroby tepla vzniká v porov-naní s klasickým spaľovaním dreva len minimum popola. Splyňovacie kotly využívajú sofistikovaný spôsob spaľovania, ktorý umožnil predĺžiť interval medzi dvoma nevyhnutnými priloženiami rádovo na päť až šesť hodín. Elektronika zabudovaná do týchto zariadení plní funkciu regulácie výkonu.

 

Kotly využívajúce splyňovací proces

Pri splyňovacích kotloch sa oplatí zdôrazniť, že svojou technoló-giou spaľovania sa diametrálne líšia od bežných kotlov na pevné palivá. Teplota dosahovaná pri splyňovaní dosahuje hodnoty okolo 1100 °C. Distribúcia spaľovacieho vzduchu je zabezpečená do dvoch miest kotla. Ventilátor v kotle smeruje primárny vzduch do násypky kotla - miesta tvorby horľavých plynných zložiek drevoply-nu. Sekundárny vzduch je vháňaný do trysky, kde je tento plyn následne spaľovaný. Vysoká účiinosť splyňovacích kotlov spolu s kvalitne navrhnutou reguláciou môže ušetriť až do 40 % nákladov na palivo v porovnaní s bežnými kotlami. Podmienkou splyňova-cích kotlov je vlhkosť paliva. Splyňovacie kotly pracujú efektívne s palivom, ktoré dosahuje maximálnu vlhkosť do 20 %.

Na trhu sa dnes uchádza o priazeň užívateľov množstvo výrobcov, ktorí ponúkajú vo svojom portfóliu i splyňovacie kotly. Azda najdô-ležitejším predajným argumentom je účinnosť a životnosť zariade-nia. Dnešný užívateľ už však pozerá aj na pridanú hodnotu. Tou možno nazvať aj dizajnové prevedenie samotných produktov, uží-vateľský komfort pri obsluhe. Ak by sme išli ešte hlbšie, tak stojí za zmienku použitie vysokokvalitných materiálov s dlhou životnosťou. Ak zvažujete výber vykurovacieho zariadenia a technológia splyňo-vacích kotlov vás oslovila v pozitívnom duchu, tak venujte čas istým výpovedným parametrom pred kúpou. Splyňovacie kotly dokážu pracovať až pri 90 % účinnosti spaľovania, čoho výsledkom je nižšia spotreba paliva. Konkrétny výber toho pravého pre vás môže ovplyvniť aj výkon zariadenia. Výrobcovia v snahe maximálne prispôsobiť svoje produkty cieľovému zákazníkovi vyrábajú v pomerne vysokej výkonnostnej škále. Príkladom je výrobca tepel-nej a solárnej techniky z Vrútok, ktorý ponúka drevosplyňujúce kotly v rozmedzí od 15 do 95 kW. Užitočnou funkciou nových tech-nológií je možnosť automatického odstavenia kotla pri vyhorení paliva, či implementácia ochladzovacieho okruhu proti prehriatiu vody v kotly. Splyňovací proces prebieha pri teplotách okolo 1100 °C, preto je nesmierne dôležité, aby kotol zvládol pracovať efektívne i pri takýchto hodnotách. Na trhu sú dostupné zariadenia vybavené žiarobetónovými tvarovkami odolnými až do 1350 °C.

Priaznivci životného prostredia voľbou splyňovacieho kotla nemô-žu nič pokaziť. Ide o environmentálne priaznivý zdroj spaľujúci drev-nú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom. Test spoločenskej zodpovednosti výrobcu určí koncentrácia CO v spalinách. Ak sa kotlu podarí dosiahnuť CO v spalinách pod úrovňou 200 mg/m3 pre-počítaných na 10 % O2, tak možno výrobcu, ako aj produkt považo-vať za priateľský k životnému prostrediu.

Text: ATTACK

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 4 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky