Jak spořit energii v bytovém domě a průmyslovém objektu

Ekonomická situace, konkurenceschopnost, vyšší efektivita provozu, to všechno jsou důvody, proč začít opravdu šetřit a ne jen o tom uvažovat. Tím hlavním důvodem je však rostoucí cena energií. S různých případů lze vypozorovat, že jejich cena za posledních 5 let stoupla v některých případech až o 100 %. Dlouhodobý vývoj předpokládá, že porostou neustále. Je proto více než nutné, aby se hledaly zdroje úspor. Je v podstatě jedno o jaký provoz či budovu se jedná, díky neustále zlepšujícím se technologiím, se vždy najde prostor na úspory a to halvně díky zanedbané údržbě. Bohužel se často můžeme setkat s tím, že se tyto věci neřeší, nebo že si lidé či firmy řeší problémy sami, pomocí vlastních sil. I tady však platí, že pouze profesionální přístup přinese tížený efekt úspor.


Na úsporných projektech pracuje několik odborníků a jedině tehdy lze dosáhnout úspěchu. Úspory jako takové spočívají nejčastěji ve výměně osvětlení, regulaci vytápění a chlazení, využití odpadního tepla, optimalizaci provozu ve smyslu spotřeby elektrické energie a ve spoustě dalších opatření. Profesionální přístup je o důkladné analýze daného provozu či objektu. Bez relevantních vstupních údajů není možné zpracovat jakýkoliv záměr úsporných opatření. Pro každého je pak nasnadě otázka výše vstupních investic a jejich návratnost v co nejkratším časovém horizontu. Různá opatření přinášejí různou délku návratnosti investic a tady je nutné mít zpracovaný dokonalý plán jaké opatření, v jakém rozsahu a časovém horizontu jej provést. Toto je velmi náročná část všech projektů a pouze odborná firma, která má zkušenosti v tomto oboru si s tím umí poradit a umí nalézt vhodné řešení pro každý problém. Základním požadavkem však stále zůstává, přehled o spotřebách všech energií. Je nutné se řídit heslem: „Co neumím změřit, nemohu ani řídit". Tady se dostáváme k prvnímu kroku k dosažení úspor a tím je měření a regulace (dále jen MaR). MaR je specializovaný obor, který se zabývá měřením a regulací různých systémů. Nejčastěji se s ním setkáme u vytápění, chlazení, řízeném větrání a osvětlení. Díky kvalitní MaR jsme však schopni získávat data o spotřebě veškeré energie, ale hlavně usměrňovat její tok, dle naších požadavků, což je zásadní nutnost pro dosažení ideálního stavu. Provozy, které nemají zavedenou regulaci a měření jsou ztrátové a distribuce a využití energií v takovém provozu je vysoce nehospodárné. To je fakt, který lze dokázat ze spousty instalací MaR systémů. Typickým příkladem je současný boom v zateplování objektů. V rámci všech dotačních titulů a snah investorů o úsporu se masivně zateplí objekt, ale už se mnohdy neřeší úprava vytápění nebo příprava teplé užitkové vody. V objektu zůstane starý zdroj na výrobu tepla (nejčastěji plynový kotel), kterému postupem času klesá účinnost a tím se zvyšuje jeho spotřeba. Po nějakém čase pak dojde k tomu, že objekt má i po zateplení stále velkou spotřebu tepla. Toto je způsobeno zejména tím, že se neřeší vlhkost vzduchu, nedochází k zregulování a novému nastavení otopného systému a v neposlední řadě je zde lidský faktor jakési neposlušnosti. Tímto je míněno jen jedno, člověk po zateplení žije v domnění, že ušetří a přestává se zajímat o spotřebu energií a začne s ní v podstatě plýtvat. Toto bylo dokázáno dlouhodobým sledováním, kdy spousta zateplených bytových domů je po 5 - 7 letech na téměř stejné spotřebě, jako před zateplením. Tomuto se dá předejít pouze komplexním řešením celého zateplení, které nespočívá pouze v oblíbeném polystyrénovém hábitu, ale i ve výměně zdroje tepla a regulaci celého domu. Pouze takto provedená realizace bude dlouhodobě udržitelná a efektivní. Zde nám na scénu vstupují technologie, jako jsou tepelná čerpadla a rekuperátory, solární panely a také diskutabilní fotovoltaické panely, inteligentní systémy a pod. Vstupují nám zde z jednoho prostého důvodu. Po zateplení se rapidně sníží potřeba tepla na vytápění a instalace těchto technologií, se stává vysoce efektivní záležitosti. Po snížení potřeby tepla pro vytápění je nasnadě výměna tepelného zdroje a tím dnes může být tepelné čerpadlo. Způsob proveden í je v podstatě na možnostech investora a to nejen finančních, ale i prostorových. Ideálním stavem a ekonomicky nejlepším způsobem instalace je bezesporu tepelné čerpadlo s plošným kolekto- rem. V závěsu pak jsou čerpadla na zemní vrt a vzduchová čerpadla. Tyto dva způsoby jsou po dobu své životnosti ekonomicky stejně náročné. Nebudu zde zohledňovat životnost vrtů, ale pouze životnost samotného čerpadla a vstupní investice. Je to z důvodu vývoje tepelných čerpadel a jejich zvyšující se účinnosti. Jakmile máme vyřešený tepelný zdroj, je čas se zabývat regulací otopného systému. Regulace je věc náročná, ale díky perfektní regulaci lze spotřebu snížit o dalších 20 %. Není to však jen záležitost osazení termohlavic na radiátory, což je nutné zdůraznit. Posledním bodem je využití odpadního tepla pro výrobu teplé užitkové vody, což lze řešit ventilačními tepelnými čerpadly nebo vzduchovými čerpadly zkonstruovanými pouze k tomuto účelu. Takový zdroj zajišťuje ohřev během letního a přechodného období. Tímto je vyřešen celý ob-jekt, je zateplen, vyměněn zdroj tepla, vyřešen ohřev TUV a je instalován inteligentní systém MaR. Takto zpracovaný a zrealizovaný projekt je sice nákladnější, ale 100 % funkční a dlouhodobě udržitelný s garantovanou úsporou. Kvalitní a odborná firma tuto úsporu musí garantovat, aby mělo vše smysl. Pouze takto budete mít jistotu, že máte to nejlepší možné řešení. Je nutné si vždy uvědomit jednu důležitou věc. Před zateplením je největší spotřeba energie na vytápění, 70 - 85 %. Po zateplení se vše mění a vytápění se srov nává s ohřevem TUV a osvětlením. Zateplením lze snížit spotřebu o cca 60 %, při výměně zdroje tepla, vyřešení ohřevu TUV a osvětlení, je možno dosáhnout ještě vyšší úspory.
Co se průmyslových objektů týče, tak zde je poměrně jiná situace. Zde vytápění není obvykle tím hlavním prvkem co do spotřeby energie. Hlavním spotřebitelem je zde nejčastěji osvětlení a chla-zení. Záměrně vynechávám výrobní technologie, které tvoří samo-statnou kapitolu a jejichž řešení v oblasti úspor je řešitelné ve více rovinách. Potenciál takových technologií je často nevyužitý. Jedná se zejména o využití odpadního tepla, způsob chlazení výrobních linek, případně dodávka tepla pro provoz technologie. Řešení úspor v tomto segmentu je věcí individuálního přístupu a posou-zení dané situace a možností. Nezřídka se můžeme setkat s tím, že máme výrobní halu ve starých prostorech, které nejsou zcela vyho-vující. Demonstrovat si to můžeme na příkladu kovovýroby ve vý-robním areálu, jehož historie sahá do poloviny minulého století. Objekty jsou po tepelně technické stránce zcela nevyhovující. Tako-vá hala může mít tepelné ztráty např. 450 kW. Potřeba dodávky tepla pro vytápění je však 100 kW. Jednoduchými počty dojdeme k tomu, že zbývajících 350 kW je dodáno odjinud. Tím odjinud je odpadní teplo s provozu technologií a samotných výrobních procesů. Mít nebo nemít 350 kW volně k dispozici je zásadní věc. Přímo se nám nabízí provést zateplení objektu a tepelné ztráty tak dostat k hranici 100 kW. Tímto krokem získáme teplo jednak pro vytápění a zůstane nám 250 kW nevyužitého odpadního tepla, které pomocí vhodné technologie využijeme na jiné účely. Inves-tice do zateplení nebude sice malá, ale takto dosáhneme toho, že objekt nebude třeba vytápět, ale naopak bude nám produkovat takové velké množství tepla, z kterého vytopíme další objekty, nebo teplo použijeme pro jiné účely. V situacích, kdy hodnota odpadního tepla dosahuje více jak 700 kW a v podobě média o teplotě nad 120 °C, je nasnadě instalace technologie ORC pro výrobu elektrické energie. Možností jak odpadního tepla využít je mnoho. Instalací dalších technologií, jako řízení 15 minutového maxima, instalace úsporného osvětlení a pod., dosáhneme dalších úspor. Celá inves-tice má takto návratnost kolem 6-ti let a to při nárůstu cen energií o 6 % ročně. Rada tedy zní, nečekat na dobu, kdy budou ceny energií stoupat ještě více, ale začít to řešit ihned. V oblasti průmyslo-vých provozů je mnoho dalších možností jak snížit výdaje na provoz. Těmi jsou úpravny vody, instalace docházkových systémů atd. Je to vždy o individuálním přístupu a o hledání správného řešení. Odborná firma s perfektně fungujícím týmem odborníků, si s tímto poradí a určitě se vyplatí. Svěřit takový projekt firmě, která jej celý zaštítí a dodá balíček služeb a produktů, je krok správným směrem. Takto firma ušetří na nákladech na energie, administrativu, zvýší se efektivita provozu a jsou zde i další pozitiva.

 

Text: Ondřej Mlčoch

 

Golfový klub KravařePůvodní záměr: Novostavba golfového klubu s restaurací a wellness centrem v blízkosti zámeckého parku. Původní záměr uvažoval s ply-novou kotelnou pro vytápění a ohřev TUV. Chlazení bylo uvažováno pomocí vzduchotechniky s klasickou klimatizační jednotkou.
Zrealizovaný stav: Po zhodnocení všech možností, se při-stoupilo k instalaci tepelných čerpadel s plošným kolektorem o celkové délce 2,0 km. Kolektor slouží jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla, ale i jako zdroj chladu pro klimatizování objektu. Samozřejmostí je rekuperační jednotka a centrální inteligentní systém pro řízení celého objektu. Osvětlení veřejných prostorů je řešeno pomocí úsporných zdrojů s au-tomatickým provozem na pohybová čidla. Posledním zásadním prvkem, je řízení 15 minutového maxima.
Vícenáklady nového návrhu: 0 Kč oproti původnímu záměru
Návratnost investice:  okamžitá

 

 

 

Hotel v Hradci nad Moravicí


Původní provoz: Hotelový komplex s vnitřním a vnějším bazénem. Vytápění zde bylo zajištěno pomocí elektrokotlů a stejně tak ohřev TUV a vody v bazénech. Roční provozní náklady cca 3,0 mil. Kč a příkon pro celý objekt na hodnotě 600 kW.
Nový provoz: Vzhledem k prostorovým možnostem, zde byla možná instalace tepelných čerpadel s plošným kolektorem o celkové délce 10 km. Tepelná čerpadla slouží pro vytápění a ohřev vody do bazénů a TUV. Dalším zařízením pro snížení nákladů, je řízení 15 minutového maxima. Potřebný příkon celého objektu tak klesl na max. 100 kW. Samozřejmostí je centrální regulační systém a úpravna vody. Roční provozní tak spadl z náklady na 1,2 mil. Kč. Roční úspora tedy činí 1,8 mil. Kč.
Investice: 4,5 mil. Kč
Návratnost investice: 2,5 let
Návratnost je v tomto případě garantována realizační firmou do 4 let. V případě provozu za stejných podmínek, bude provoz po čtyřech letech v plusu 2,7 mil. Kč. Tyto ušetřené finance, lze použít na další modernizaci celého komplexu.

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 6 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky