Čistota vzduchu vo výrobe

Zlá kvalita ovzdušia je čoraz väčším problémom miest. Výfukové plyny, pevné častice nafty a ozón, generované zvýšenou automobilovou premávkou, podstatne zhoršujú kvalitu ovzdušia. Oxid siričitý, oxidy dusíka a ďalšie látky znečisťujúce ovzdušie spôsobujú vážne zdravotné problémy. Zároveň sa sprísňujú aj európske požiadavky. Vzduchové filtre spoločnosti Camfil Farr nájdu uplatnenie vo všetkých priemyselných odvetviach, ktoré majú veľké nároky na čistotu vzduchu vo výrobe - v mikroelektronike, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, v komerčných, obchodných a kancelárskych budovách či v automobilovom priemysle.


Manažment čistého vzduchu
Aj keď je manažment čistého vzduchu dôležitý, pravdepodobne nie vždy naň sústredíte svoju hlavnú pozornosť. Vytvoriť presnú, včasnú a použiteľnú špecifikáciu si nevyhnutne vyžaduje dôkladnú prípravu z každej stránky. V celom procese výroby vozidiel - montáž, lakovanie, sušiaci tunel a výstupná kontrola - je výber služieb na samotnom klientovi. Môže si vybrať z manuálnych prevádzok, technického know-how, zo zabezpečenia kvality, zo služieb s pridanou hodnotou a z logistiky. Z ponúkaných služieb si zostaví kombináciu podľa svojich konkrétnych potrieb a efektívnejšie môže využiť finančné zdroje. Od začiatku vie, za čo platí a neprekročí určené náklady.

 


Softvér pre náklady na životný cyklus
Softvér pre náklady na životný cyklus (LCC) zohľadní všetky stránky, od požiadaviek klienta na inštaláciu, cez stav vzduchového po-trubia, až po likvidáciu použitých filtrov. Použite vyskúšaný a overený Paretov princíp, podľa ktorého 80 % vašich nákladov je výsled-kom len 20 % faktorov, na ktoré máte vplyv. Ale ktoré z vašich faktorov tvoria tých 20 %?
Zistíte, ktoré ovplyvňujúce faktory vedú k 80 % vašich nákladov!

 

Zostava filtrov
Hi-Flo F7 až F9 - najlepší 1. stupeň pre optimalizovanú nízku tlakovú stratu a dlhú životnosť výrobku. Najvyšší možný štandard čistoty a hygieny vzduchotechnickej jednotky (AHU). Maximálna ochrana 2. stupňa filtrácie - na dosiahnutie maximálnej životnosti.
S-Flo - porovnateľne vysoký výkon ako pri Hi-Flo, ale so syntetickými vláknami. Vlákno s veľkou povrchovou plochou média. Filtračná trieda: F5 až F8.
Opakfil - najlepší 2. stupeň na odstránenie vyše 95 % všetkých častíc veľkosti > 0,4 µm. Distribučný potrubný systém zostane čistý a výrazne sa znížia náklady na údržbu. Zabezpečené sú najvyššie úrovne hygieny potrubia.
Airopac HT / Opakoven HT (aplikácia pre vysoké teploty) - filtre pre teploty až do 400 °C boli špeciálne vyvinuté pre vysokoteplotné pece v automobilových lakovniach. Kompaktná konštrukcia zabezpečuje vysokú stabilitu. Filtre sú vyrobené s médiami zo zložených sklenených vláken oddelených hliníkovými priečkami. Filtračná trieda: F6, F7 a F8.
CDM-600 - progresívna hustota filtračného média spoločnosti Camfil Farr je vystužená podpornou riedko tkanou tkaninou na strane čistého vzduchu. Camtex CDM 600 poskytuje najvyššiu úroveň vyrovnanosti pre lakovacie kabíny, kde sa vyžaduje kontrolované prúdenie vzduchu. Filtračná trieda: F5.
Panolair/Panolair HT (aplikácia pre vysoké teploty) sa inštaluje priamo do stropných mriežok lakovacích kabín, zabezpečuje vysokokvalitnú jemnú filtráciu s rovnomerným systémom prúdenia vzduchu. Filtračné médium filtra Panolair je vyhotovené zo skleneného vlákna s mini záhybmi v papierovom vrecúšku, rám je z hliníka. Filtračná trieda: H10.
Camgrid SM 20 je veľmi pružný rámový systém vyrobený z hli-níkových T-dielov, ktorých montážou sa vytvorí samonosný strop lakovacej kabíny.
30 / 30 - plisovaný panelový filter so stredne vysokou účinnosťou. Obsahuje až 16 záhybov na 305 mm. Radiálna plisovaná konštruk-cia pre minimálnu tlakovú stratu a maximálnu životnosť. Dostupný v triede G4 podľa normy EN 779.
Hi-Cap je kvalitný filter, ktorý odstraňuje hrubšie častice. Umožňuje bezpečnú a účinnú filtráciu v prostredí automobilového priemyslu s veľkým množstvom prachu. Filtračná trieda G3 až G4.


Dajú sa dosiahnuť ešte vyššie úspory?
Každý klient dosahuje vo výrobe iné parametre, ktoré sa indivi-duálne musia začleniť do optimalizácie nákladov. Prax dokazuje, že filtrami a s nimi súvisiacimi službami, energiami, čistením, vzducho-vou hygienou, čistením lakovacieho systému, likvidáciou, logisti-kou a údržbou možno dosiahnuť podstatné zníženie nákladov.
So softvérom získate dôkladnú predstavu o tom, čo skutočne možno dosiahnuť v rámci programu manažmentu čistého vzduchu. Využite systém neustálych hlásení na zníženie celkových nákladov spoločnosti. Uvoľnia sa ďalšie zdroje na skutočné inovácie - na investície, ktoré dostanú vaše podnikanie na vyššiu úroveň.
Náklady na vetranie budov sú značné. Filtre sú najmenej nákladnou časťou systému, ktorú možno vylepšiť. Výberom správneho filtra môžte dosiahnuť výrazné úspory energie, znížite reálne náklady a súčasne optimálne zlepšíte pracovný proces.

 

-red-

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky