Ing. Vladimír Bartoš: „Máme potenciál schopných ľudí. Využime ho!“

Ing. Vladimír Bartoš: „Máme potenciál schopných ľudí. Využime ho!“

Slovenská ekonomika sa síce nestáva európskym tigrom, ale zaznamenáva slušný rast. Veľký vplyv na tento rast majú zahraničné investície. Prečo sem zahraničné firmy vstupujú? Môžeme im ponúknuť lacnú a schopnú pracovnú silu. Ako dlho však táto výhoda preváži nad výhodami východnejších krajín? Vysoké dane a rýchlo stúpajúce mzdy naše postavenie stále zhoršujú. A to sa už netýka iba zahraničných investícií, ale aj našich podnikateľov. Zostáva nám teda jediné, a to schopná pracovná sila.

Racionalizácia a optimalizácia výrobných procesov
Naše schopnosti musíme využiť na zníženie nákladov na výrobky. Aj napriek zvyšujúcej sa priemernej mzde sa môžu celkové náklady na výrobu znížiť, ale musíme racionalizovať a optimalizovať výrobné procesy lepšie, ako naši konkurenti.
V poslednom roku som navštívil desiatky výrobných podnikov, kde implementujeme informačný systém. Tri z nich, ktoré vlastnil americký majiteľ, boli v komplikovanej situácii. Predchádzajúca nekvalita dodávok, časové sklzy a zvyšujúce sa náklady spôsobili, že majiteľ im pohrozil likvidáciou podniku. Nenechal ich však úplne v problémoch. Nariadil implementáciu informačného systému a zároveň vyslal niekoľko svojich špecialistov s cieľom: Uskutočniť optimalizáciu podnikových procesov s využitím princípov „Štíhlej výroby“.

Čo je „Štíhla výroba“?
Myšlienka, pochádzajúca pôvodne z Japonska, spočíva v likvidácii všetkých činností, ktoré nevedú k tvorbe hodnoty, k uspokojovaniu zákazníka.
Ako vyzerá tradičné riadenie podniku? Na základe objednávok a prognóz lepší/horší plánovací systém zhodnotí zdroje a naplánuje výrobu a nákup. Nákupcovia podľa požiadaviek systému objednávajú materiál, ten sa ďalej prijíma na sklad. Na základe vygenerovaných pracovných príkazov sa realizuje výroba na jednotlivých strediskách, stráži sa kvalita a všetko končí expedíciou, fakturáciou a účtovným controllingom. Tento postup „Riadenie počítačovým systémom“ spôsobuje okrem mnohých kladov aj zápory.
Systém vychádza pri svojich výpočtoch iba zo známych a obmedzených informácií a dôsledkom býva veľa varovných hlásení o neriešiteľných situáciách, na ktoré je nutné reagovať operatívne a pokiaľ operatíva prekročí únosnú hranicu, prínos informačného systému sa stáva zanedbateľným.
Pracovníci reagujúci na inštrukcie systému strácajú pojem o predchádzajúcich a nasledujúcich krokoch. Stávajú sa izolovanými. Pri zistenej nekvalite z predchádzajúcich činností nevedia, kde vznikli a teda nemôžu priamo reagovať.

Medzi činnosťami existujú medzisklady, ktoré jednak izolujú súvisiace činnosti, jednak obsahujú zbytočné zásoby a zvyšujú tak náklady. Neprehľadné usporiadanie skladovacích a výrobných priestorov ide ruka v ruke s nedostatočnou optimalizáciou zásob a sebelepší avšak nesprávne nastavený informačný systém potom nedokáže dostatočne rýchlo zareagovať na dopyt zákazníka.
Štíhla výroba nariaďuje:
- zlikvidujte všetky zbytočné činnosti
- prestavte priestory tak, aby materiálový tok bol jednoduchý a priamočiary
- zrušte zbytočné sklady a medzisklady
- zapojte svojich pracovníkov do riadiaceho a inovačného procesu
- zapojte svojich dodávateľov a zákazníkov do riadiaceho procesu
- znížte nekvalitu na minimum
- riaďte výrobu „ťahom“ všade, kde je to možné
- už v konštrukcii navrhujte výrobky optimálne na daný typ výroby, unifikujte
- odstráňte z výrobných priestorov všetky materiály, nástroje, prípravky, ... ktoré pravidelne nepoužívate
Všetky tieto princípy spolu súvisia a efekt ich aplikácie môže byť obrovský. Prečo zahraniční majitelia nekupujú naše výrobné priestory po skrachovaných firmách a radšej stavajú na zelenej lúke? Nové výrobné haly väčšinou nemajú žiadne medzisteny. Sú to obrie otvorené priestory, v ktorých je možné usporiadať sklady a výrobu podľa okamžitej potreby.
Často využívaným princípom plánovania je „ťah“. Čo to znamená? Podľa očakávaného dopytu sa urobia výpočty potrebných kapacitných a materiálových zdrojov. Úzke kapacitné miesto určuje takt výroby. Medzi výrobnými zdrojmi sa definujú supermarkety – zásobné nárazníky, ktorých zníženie pod určenú hranicu je signálom na doplnenie z predchádzajúceho zdroja. To znamená, že následné pracovisko si „ťahá“ vstupy z pracovísk predchádzajúcich.
Takto organizovanú výrobu je možné riadiť rôznymi technikami. S obľubou sa využíva KANBAN – definujú sa okruhy riadené KANBAN kartami. Pri spotrebe materiálu na nasledujúcom pracovisku sa vyprázdnená KANBAN karta vracia na zdrojové pracovisko a dáva signál k jej naplneniu. Podobnú úlohu zohrávajú aj správne označené prepravky alebo farebne rozčlenené zásobníky.
Všimnite si, že pri takejto organizácii je skladník alebo výrobný pracovník priamou súčasťou riadenia. Nepotrebuje informačný systém stále prepočítavajúci plán ani majstra dávajúceho striktné pokyny. Vie, čo a kedy má robiť, čo má vyššiu prioritu. Pozná súvislosti, takže pri nekvalite môže priamo upozorniť pôvodcu a podieľať sa na náprave a prevencii.
Takýto systém vyžaduje vzdelaných a zapálených ľudí na všetkých pozíciách, ale jeho výkon a schopnosť stáleho zlepšovania za to stojí.
V úvode som poznamenal, že do dvoch rokov nám zo všetkých ekonomických výhod zostane iba potenciál schopných ľudí. Využime ho!
Princípy „Štíhlej výroby“ však môžu byť ešte zefektívnené, ak sú podporené špičkovým informačným systémom. Návrh KANBAN okruhov, počet kariet v nich, veľkosť KANBAN dávok a zásobných nárazníkov je možné ľahšie realizovať s k tomu určeným informačným systémom. Tieto karty je možné tlačiť zo systému, evidenciu o výrobe realizovať jednoduchým načítaním čiarového kódu karty. KANBAN riadenie sa dá elektronicky predĺžiť k dodávateľom a napojiť na odberateľov. Nie vždy však ide riadiť výrobu „ťahom“. Potom musí informačný systém zaistiť nadväznosť MRPII plánovania (riadenia „tlakom“) na oblasti riadené „ťahom“. Účtovanie musí priamo nadväzovať na evidenciu v zásobách a vo výrobe a informačný systém to zaisťuje automaticky. Naviac, ak realizujú implementáciu informačného systému konzultanti, ktorí poznajú „Štíhlu výrobu“, môžu pomôcť aj pri reorganizácii firmy.
Ak budete vyberať informačný systém, najprv zistite do akej miery podporuje najnovšie princípy riadenia výrobného podniku. Tri spomínané podniky v úvode svoju pozíciu pred zahraničnými majiteľmi uhájili. V dvoch z nich, úspešná reorganizácia a implementácia informačného systému viedla dokonca k vybudovaniu ďalšieho závodu u nás.

Autor: Ing. Vladimír Bartoš, riaditeľ podpory predaja spoločnosti Minerva Česká republika

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky