Priemyselná ekológia

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

Úvod do prístrojov na monitorovanie kvality vôd

Technika 7-8/2013

Kvalitatívne parametre vôd a ich prípustné limity závisia od typu vody, ale najmä od účelu použitia vody. Požadovanú kvalitu vôd určujú okrem iného napr. nasledovné predpisy: 296/2005 (Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. júna 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd), 496/2010 (nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu), ...

Viac informácií

Unikátne TurboJet platne

Technika 7-8/2013

ANDRITZ SEPARATION uvádza TurboJet platne, ktoré vďaka unikátnemu prúdovému systému napájania usadzovacích nádrží, znižujú spotrebu energie až o 30 percent.

Viac informácií

Inteligentné siete

Technika 9-10/2012

Projekt Smart Grid Gotland je jedným z viacerých projektov inteligentnej siete v rámci celého sveta, do ktorého sa spoločnosť ABB zapája. S cieľom Európskej únie (EÚ) znížiť do roku 2020 uhlíkové emisie o 20 % plánuje Švédsko zvýšiť svoj podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny, prevažne podiel veternej energie. V tomto zámere zohrá hlavnú úlohu ostrov Gotland, čo znamená, že ostrov si vyžiada flexibilnejší systém a inteligentnú elektrickú sieť, aby sa zdroje výroby elektriny mohli vzájomne efektívne dopĺňať.

Viac informácií

Čistota vzduchu vo výrobe

Technika 11-12/2011

Zlá kvalita ovzdušia je čoraz väčším problémom miest. Výfukové plyny, pevné častice nafty a ozón, generované zvýšenou automobilovou premávkou, podstatne zhoršujú kvalitu ovzdušia. Oxid siričitý, oxidy dusíka a ďalšie látky znečisťujúce ovzdušie spôsobujú vážne zdravotné problémy. Zároveň sa sprísňujú aj európske požiadavky. Vzduchové filtre spoločnosti Camfil Farr nájdu uplatnenie vo všetkých priemyselných odvetviach, ktoré majú veľké nároky na čistotu vzduchu vo výrobe - v mikroelektronike, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, v komerčných, obchodných a kancelárskych budovách či v automobilovom priemysle.

Viac informácií

Najlepšia inovácia v ekologickom navrhovaní

Technika 3-4/2011

 

SolidWorks Sustainability umožňuje konštruktérom, návrhárom a technikom obmedziť nepriaznivý vplyv navrhovaných výrobkov na žiotné prostredie.  Softvér získal ocenenie  za najlepšiu inováciu v ekologickom navrhovaní.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky