Energetika

Prvá  < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >  Posledná

Trendy v provozu bioplynových stanic

Technika 7-8/2014

Podpora výkupních cen elektřiny z bioplynových stanic (BPS) je v České republice zatím pro rok 2014 zastavena. Důvodem je hlavně nezvládnutí předchozího rozvoje fotovoltaických instalací a tím i prudký nárůst podpory obnovitelných zdrojů. Nebýt toho, pokračovala by výstavba BPS i nadále, neboť potenciál surovin rostlinného i živočišného původu je zde stále dostatečný. Zatím se předpokládá obnovení podpory pro bioplynové stanice navázané na živočišnou výrobu a s minimálním podílem kukuřičné siláže. Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů dosáhla ke konci roku 10 129 GWh, podíl na celkové výrobě elektřiny je 11,6 %, podíl bioplynu na výrobě je 2,6 % (zdroj CZBA).

Viac informácií

Technologické zariadenia v bioplynových staniciach

Technika 7-8/2014

Pri existujúcom boome výstavby bioplynových staníc v Čechách a na Slovensku je potrebné klásť dôraz aj na ich dlhodobú ekonomickú udržateľnosť. Zvyčajne sú projekty investične spolufinancované verejnými zdrojmi a niekedy sa na prevádzkové náklady a ich optimalizáciu kladie malý dôraz. Po dlhšej prevádzke zariadenia však príde na lámanie chleba a v čase, keď investičné peniaze sú už dávno vyčerpané, časté poruchy jednotlivých technologických zariadení výrazne negatívne ovplyvnia celkový hospodársky výsledok bioplynovej stanice.

Viac informácií

Medzinárodná konferencia „enef ‘14“ má už svoj jedenásty ročník

Technika 7-8/2014

Odberateľ (spotrebiteľ) sa dostáva do centra pozornosti strategických a výkonných na všetkých úrovniach riadenie ekonomiky. Do horizontu roku 2020 si Európska únia a jej členovia stanovili jasné priority v energetickej efektívnosti. Vychádzajú zo seriózneho hodnotenia jestvujúceho stavu formou energetických auditov. Dosiahnutie vytýčených cieľov má zabezpečiť zavedenie systému energetického manažérstva. Uvedené kroky reflektujú potrebu riešenia globálnych problémov energetiky, najmä vo väzbe na environmentálnu udržateľnosť.

Predbežná nezáväzná prihláška na: www.enef.eu

Viac informácií

Požadavky kladené na bioplynové stanice

Technika 7-8/2014

Po roce 2000 v rámci příznivé dotační politiky Slovensko i Česká republika zažily poměrně velký nárůst výstavby bioplynových stanic. Jedná se moderní alternativní zdroj výroby energie. Tento ekologický a obnovitelný způsob výroby elektrické energie a tepla s sebou samozřejmě nese speciální požadavky na samotnou konstrukci a utěsnění celého technologického celku.

Viac informácií

Efektivní řešení přenosu tepelné energie z tepelných zdrojů

Technika 7-8/2014

Předizolované flexibilní plastové potrubí Flexalen je určeno pro dálkové venkovní rozvody tepla, teplé vody, kde jsou zdroji tepelné energie kotle, kotelny výměníkové stanice nebo bioplynové stanice. Je rovněž vhodné pro vnitřní technogické rozvody bioplynových stanic, pro spojení venkovních a vnitřních agregátů tepelných čerpadel a pro rozvody termální vody.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky