Podpora rozhodovania výrobných firiem pri výbere informačných systémov ako základná úloha implementa

Výrobné firmy prichádzajú k tvorcom programov s požiadavkami na riešenie technickej prípravy výroby, kapacitného plánovania, operatívneho dielenského riadenia a sledovania materiálových vstupov v čase. K týmto základným, pre výrobných manažérov východiskovým funkciám každého programového riešenia bežne pristupuje požiadavka na podporu riadenia akosti výrobného procesu s väzbou na ISO dokumentáciu.

Všetko úsilie na strane tvorcu a implementátora programu však nie vždy smeruje pri návrhu dopytovaného riešenia pre konkrétnu firmu k poskytnutiu takej softwarovej podpory, ktorá umožní užívateľom naplniť ciele managementu alebo majiteľov v samotnej výrobe, ktorá svojím chovaním pri spracovaní zákaziek ovplyvňuje postavenie konkrétnej firmy na trhu..
Zákazník si po prečítaní týchto riadkov položí otázku, či existuje podnikový informačný systém, ktorý ponúkne podporu nielen pre vyššie uvádzané problémy výroby, ale tiež pre nadväzujúce logistické a účtovné procesy. Naša firma Control Informatika SR pôsobí na slovenskom trhu s informačným systémom DIALOG 3000S zameraným práve na výrobu a jej procesy. Trúfame si tvrdiť, že poznáme riešenia prevažnej väčšiny každodenných problémov užívateľov, ktoré začínajú od komunikácie výroby s obchodným oddelením a končia expedíciou výrobkov zákazníkovi. Už v tejto fáze začína klasický kolobeh obchodného prípadu od ponukového riadenia po úspešné uzatvorenie zmluvy alebo prijatie objednávky s konkrétnym termínom dodania ponúkaného výrobku. Vždy odporúčame pre správne rozhodnutie investora nového informačného systému uskutočnenie detailnej prezentácie postupu ponúkaného riešenia práve pri spracovaní obchodného prípadu s väzbou na samotnú výrobnú fázu pre budúcich užívateľov. Je vhodné, aby prezentátor vysvetlil na príklade postup pri spracovaní konštrukčnej a technologickej dokumentácie, kalkulácie, väzbu na podnikovú logistiku z pohľadu zásobovania a riadenia zásob. Tu volíme typický výrobok pre lepšie pochopenie prezentovaných funkcií zo strany prítomných užívateľov. Už pri tejto ukážke sú názorne vidieť väzby jednotlivých procesov, možnosti ich nastavenia. V tejto fáze je predvedené ako dochádza k zaplánovaniu zákazky, aký je postup pri plánovaní kapacít pracovísk, dielní alebo podniku ako celku, ako je zachytené v systéme, že výrobný proces produkuje rozpracovanú výrobu a polotovary a ich ďalšie spracovanie až do podoby konečného výrobku. Účastníci prezentácie sa musia zamyslieť, či existuje normatívna základňa vo firme a nechať si ukázať spôsob práce pri jej údržbe v novom programe. Z ďalších tém odporúčame do programu prezentácie zahrnúť ukážky zberu výrobných dát, vyhodnotenie reálneho priebehu výrobných operácií, možnosti ekonomického hodnotenia dopadu konkrétnej výroby na ekonomiku firmy spracovaním napr. jednoduchého ABC modelu. Jednoznačnou výhodou pre investora je keď podnikový systém komunikuje s technologickými a konštrukčnými programovými aplikáciami a existuje tu jednoznačná väzba pre prenos dát alebo informácií. Ďalšiu fázu výberového riadenia odporúčame venovať návšteve vybranej referenčnej firmy, kde je možnosť zoznámiť sa s názormi užívateľov, ktorí informačný systém používajú pri každodennej práci. V tejto fáze je overená vhodnosť jeho implementácie do zamýšľaného prostredia orientovaného na podobnú alebo rovnakú výrobu z pohľadu procesného riadenia.
V prípade, že vyššie uvádzané etapy výberu boli vyhodnotené investorom ako úspešné, je na rade spracovanie vstupnej analýzy jedným alebo dvoma kandidátmi, ktorí postúpili na základe jeho rozhodnutia do záverečného kola a majú možnosť v rámci analýzy navrhnúť konkrétne programového riešenie a podmienky jeho realizácie. Tým je myslený návrh konfigurácie budúceho programového riešenia (moduly, parametre nastavenia, prácnosť, licenčné prístupy). Pri návrhu výsledného riešenia odporúčame výrobnej firme implementáciu modulárneho modifikovateľného riešenia postihujúceho analýzou opísané procesy, akými sú napr. obchodné, logistické, konštrukčné, technologické, plánovacie alebo účtovné postupy. Snažíme sa vytvoriť pri návrhu riešenia predpoklady pre správnu kalkuláciu výrobku a následne pre dielenské riadenie. Odporúčame napríklad tiež výrobkový konfigurátor pre zrýchlenie tvorby cenových ponúk, pretože výroba spolupracuje veľmi tesne s obchodným oddelením, ktoré komunikuje so zákazníkom ohľadom skladby zákazky a termínu jej dodania. Dielenské riadenie by malo byť v návrhu riešenia podporované kapacitným plánovaním jednotlivých pracovísk (strojov, montážnych skupín a pod.) s aplikovanou teóriou obmedzenia. To v praxi znamená, že je tu ponúkaná vedúcim výroby a majstrom práca s obmedzujúcimi faktormi pre konkrétne zákazky (rozmer, farba, technológia, nástroj, a pod.). Pre jednoznačnú identifikáciu rozpracovanej výroby a hotových výrobkov aplikujeme čiarové kódy alebo RFID čipy.
Do riadiacej metodiky pre výrobu odporúčame zahrnúť tiež motivačné parametre, ktoré plynulo nadväzujú na odmeňovací systém. Jednoduchým príkladom môže byť sledovanie spotreby času robotníka pri spracovaní zákaziek a disponibilnej dĺžky pracovnej doby zaznamenanej dochádzkovým systémom. Naším implementačným prístupom je komplexnosť pohľadu na výrobný proces.
Viac informácií o metódach riadenia výroby a nástrojoch ponúkaných našou firmou sa dozviete na www.control-slovakia.sk.
Text: Control

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky